Copii cu autism

FORUM INFORMATIONAL PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU AUTISM
 
AcasaAcasa  PortalPortal  FAQFAQ  CautareCautare  MembriMembri  GrupuriGrupuri  InregistrareInregistrare  ConectareConectare  

Distribuiţi | 
 

 Legea 448 republicata/3.01.2008

In jos 
AutorMesaj
anasperanta
Admin
avatar

Mesaje : 679
Data nasterii : 18/06/1974
Data de inscriere : 30/07/2010
Varsta : 44

MesajSubiect: Legea 448 republicata/3.01.2008   Mier 4 Aug 2010 - 0:03

Parlamentul României

Lege nr. 448/2006

din 06/12/2006

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Publicat in MOF nr. 1006 - 18/12/2006

Republicare 1 MOF nr. 1 - 03/01/2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 03/01/2008

Actul a intrat in vigoare la data de 06 ianuarie 2008


CAPITOLUL I

Dispoziþii generale, definiþii si principii

Art. 1. - Prezenta lege reglementeazã drepturile sii obligaþiile
persoanelor cu handicap acordate în scopul integrãrii si incluziunii
sociale a acestora.

Art. 2. - (1) Persoanele cu handicap, în întelesul prezentei legi,
sunt acele persoane cãrora, datoritã unor afectiuni fizice, mentale sau
senzoriale, le lipsesc abilitãþile de a desfãºura în mod normal
activitãti cotidiene, necesitând mãsuri de protectie în sprijinul
recuperãrii, integrãrii si incluziunii sociale.

(2) De dispoziþiile prezentei legi beneficiazã copiii si adultii cu
handicap, cetãteni români, cetãteni ai altor state sau apatrizi, pe
perioada în care au, conform legii, domiciliul ori resedinþa în România.


Art. 3. - Protecþia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la bazã urmãtoarele principii:

a) respectarea drepturilor si a libertãþilor fundamentale ale omului;

b) prevenirea si combaterea discriminãrii;

c) egalizarea sanselor;

d) egalitatea de tratament în ceea ce priveste încadrarea în muncã si ocuparea fortei de muncã;

e) solidaritatea socialã;

f) responsabilizarea comunitãtii;

g) subsidiaritatea;

h) adaptarea societãtii la persoana cu handicap;

i) interesul persoanei cu handicap;

j) abordarea integratã;

k) parteneriatul;

l) libertatea opþiunii si controlul sau decizia asupra propriei
vieþi, a serviciilor si formelor de suport de care beneficiazã;

m) abordarea centratã pe persoanã în furnizarea de servicii;

n) protectie împotriva neglijãrii si abuzului;

o) alegerea alternativei celei mai putin restrictive în determinarea sprijinului si asistentei necesare;

p) integrarea si incluziunea socialã a persoanelor cu handicap, cu
drepturi si obligaþii egale ca toti ceilalþi membri ai societãtii.

Art. 4. - Autoritãtile publice, furnizorii de servicii sociale,
reprezentantii societãtii civile, precum si persoanele fizice si
juridice responsabile de aplicarea prezentei legi au obligatia sã
promoveze, sã respecte si sã garanteze drepturile persoanei cu handicap,
stabilite în concordanþã cu prevederile Cartei sociale europene
revizuite, adoptatã la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificatã prin Legea
nr. 74/1999, precum si cu celelalte acte interne si internaþionale în
materie la care România este parte.

Art. 5. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile folosite au urmãtoarele semnificatii:

1. acces neîngrãdit al persoanei cu handicap - accesul fãrã limitãri
sau restrictii la mediul fizic, informaþional si comunicational;

2. accesibilitate - ansamblul de mãsuri ºi lucrãri de adaptare a
mediului fizic, precum ºi a mediului informaþional ºi comunicaþional
conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esenþial de exercitare a
drepturilor ºi de îndeplinire a obligaþiilor persoanelor cu handicap în
societate;

3. adaptare - procesul de transformare a mediului fizic ºi
informaþional, a produselor sau sistemelor, pentru a le face disponibile
ºi persoanelor cu handicap;

4. adaptare rezonabilã la locul de muncã - totalitatea modificãrilor
fãcute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la muncã al
persoanei cu handicap; presupune modificarea programului de lucru,
achiziþionarea de echipament, dispozitive ºi tehnologii asistive ºi alte
mãsuri asemenea;

5. angajare asistatã - opþiunea de angajare care faciliteazã munca în
locuri de muncã obiºnuite de pe piaþa competitivã a muncii ºi care
presupune oferirea de sprijin în cãutarea locului de muncã ºi la locul
de muncã, transport, tehnologii ajutãtoare, instruire, specializare;

6. asistent personal al persoanei cu handicap grav - persoana care
supravegheazã, acordã asistenþã ºi îngrijire copilului sau adultului cu
handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu
handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei
adulte cu handicap;

7. asistent personal profesionist - persoana fizicã atestatã care
asigurã la domiciliul sãu îngrijirea ºi protecþia adultului cu handicap
grav sau accentuat, aflat în condiþiile precizate de lege;

8. asistenþã vie - include asistenþa animalã, ca de exemplu, câinele-ghid;

9. atelier protejat - spaþiul adaptat nevoilor persoanelor cu
handicap, unde acestea desfãºoarã activitãþi de formare, dezvoltare ºi
perfecþionare a abilitãþilor; poate funcþiona în locaþii din comunitate,
în centre de zi, în centre rezidenþiale ºi în unitãþi de învãþãmânt
speciale;

10. bugetul personal complementar - stabileºte limitele cheltuielilor
personale din cursul unei luni, în funcþie de gradul de handicap,
pentru plata taxei de abonament radio/TV, a abonamentului telefonic cu
impulsuri incluse ºi a taxei pentru abonamentul la curentul electric;

11. cãi si mijloace de acces - elementele prin care se asigurã
accesul în clãdirile publice si care asigurã posibilitatea deplasãrii
persoanelor cu handicap în interiorul clãdirii;

12. cerinþe educative speciale - necesitãtile educationale
suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educaþiei adaptate
particularitãtilor individuale si celor caracteristice unei anumite
deficienþe sau tulburãri/dificultãþi de învãtare, precum si o asistentã
complexã de tip medical, social etc.;

13. clãdiri de utilitate publicã - clãdirile apartinând institutiilor
publice si private care oferã populatiei diferite tipuri de servicii;

14. comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap - organul de
specialitate fãrã personalitate juridicã în subordinea consiliilor
judeþene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucuresti, ale cãrei atributii principale sunt stabilite prin prezenta
lege;

15. contractare - procedura de finanþare/cofinantare de cãtre
autoritãtile administratiei publice locale a serviciilor sociale publice
realizate de furnizorii privati de servicii sociale, acreditati în
conditiile legii;

16. dizabilitate - termenul generic pentru afectãri/deficienþe,
limitãri de activitate si restricþii de participare, definite conform
Clasificãrii internaþionale a funcþionãrii, dizabilitãþii si sãnãtãtii,
adoptatã si aprobatã de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãtii, si care relevã
aspectul negativ al interacþiunii individ-context;

17. egalizarea ºanselor - procesul prin care diferitele structuri
sociale ºi de mediu, infrastructura, serviciile, activitãþile
informative sau documentare devin disponibile ºi persoanelor cu
handicap;

18. incluziune socialã - setul de mãsuri ºi acþiuni multidimensionale
din domeniile protecþiei sociale, ocupãrii forþei de muncã, locuirii,
educaþiei, sãnãtãþii, informãrii ºi comunicãrii, mobilitãþii,
securitãþii, justiþiei ºi culturii, destinate combaterii excluziunii
sociale;

19. indemnizaþie lunarã - prestaþia socialã lunarã reprezentând sume
de bani acordate persoanelor cu handicap de naturã sã faciliteze
egalizarea de ºanse, asigurarea unei vieþi autonome ºi favorizarea
incluziunii lor sociale;

20. integrare socialã - procesul de interacþiune dintre individ sau
grup ºi mediul social, prin intermediul cãruia se realizeazã un
echilibru funcþional al pãrþilor;

21. însoþitor - persoana care acompaniazã persoana cu handicap ºi
care beneficiazã de drepturi în condiþiile prevãzute de lege;

22. loc de muncã protejat - spaþiul aferent activitãþii persoanei cu
handicap, adaptat nevoilor acesteia, care include cel puþin locul de
muncã, echipamentul, toaleta ºi cãile de acces;

23. manager de caz - membrul echipei pluridisciplinare care
coordoneazã, monitorizeazã ºi evalueazã îndeplinirea planului individual
de servicii, precum ºi mãsurile luate în legãturã cu adultul cu
handicap;

24. plan individual de servicii - documentul care fixeazã obiective
pe termen scurt, mediu ºi lung, precizând modalitãþile de intervenþie ºi
sprijin pentru adulþii cu handicap, prin care se realizeazã
activitãþile ºi serviciile precizate în programul individual de
reabilitare ºi integrare socialã;

25. program individual de reabilitare ºi integrare socialã -
documentul elaborat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap, în care sunt precizate activitãþile ºi serviciile de care
adultul cu handicap are nevoie în procesul de integrare socialã;

26. reprezentant legal - pãrintele sau persoana desemnatã, potrivit
legii, sã exercite drepturile ºi sã îndeplineascã obligaþiile faþã de
persoana cu handicap;

27. ºanse egale - rezultatul procesului de egalizare a ºanselor, prin
care diferitele structuri ale societãþii ºi mediului sunt accesibile
tuturor, inclusiv persoanelor cu handicap;

28. tehnologie asistivã ºi de acces - tehnologia care asigurã accesul
cu ºanse egale al persoanelor cu handicap la mediul fizic,
informaþional ºi comunicaþional;

29. unitate protejatã autorizatã - operatorul economic de drept
public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul cãruia cel puþin 30%
din numãrul total de angajaþi cu contract individual de muncã sunt
persoane cu handicap.


CAPITOLUL II

Drepturile persoanelor cu handicap


Art. 6. - Persoanele cu handicap beneficiazã de drepturi la:

a) ocrotirea sãnãtãþii - prevenire, tratament ºi recuperare;

b) educaþie ºi formare profesionalã;

c) ocuparea ºi adaptarea locului de muncã, orientare ºi reconversie profesionalã;

d) asistenþã socialã, respectiv servicii sociale ºi prestaþii sociale;

e) locuinþã, amenajarea mediului de viaþã personal ambiant,
transport, acces la mediul fizic, informaþional ºi comunicaþional;

f) petrecerea timpului liber, acces la culturã, sport, turism;

g) asistenþã juridicã;

h) facilitãþi fiscale;

i) evaluare ºi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor
nedeplasabile de cãtre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2
ani.

Art. 7. - (1) Promovarea ºi respectarea drepturilor persoanelor cu
handicap revin, în principal, autoritãþilor administraþiei publice
locale unde îºi are domiciliul sau reºedinþa persoana cu handicap ºi, în
subsidiar, respectiv complementar, autoritãþilor administraþiei publice
centrale, societãþii civile ºi familiei sau reprezentantului legal al
persoanei cu handicap.

(2) În baza principiului egalizãrii ºanselor, autoritãþile publice
competente au obligaþia sã asigure resursele financiare necesare ºi sã
ia mãsuri specifice pentru ca persoanele cu handicap sã aibã acces
nemijlocit ºi neîngrãdit la servicii.

Art. 8. - (1) Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu Handicap ºi
celelalte autoritãþi publice centrale ºi locale au obligaþia sã asigure,
potrivit prezentei legi, condiþiile necesare pentru integrarea ºi
incluziunea socialã a persoanelor cu handicap.

(2) Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu Handicap elaboreazã
politici ºi asigurã monitorizarea ºi controlul respectãrii drepturilor
persoanelor cu handicap.

(3) În vederea realizãrii dispoziþiilor prevãzute la alin. (2),
Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu Handicap poate încheia
parteneriate cu organizaþii neguvernamentale ale persoanelor cu
handicap, care reprezintã interesele acestora sau care desfãºoarã
activitãþi în domeniul promovãrii ºi apãrãrii drepturilor omului.

SECÞIUNEA 1

Sãnãtate ºi recuperareArt. 9. - (1) Pentru protecþia sãnãtãþii fizice ºi mentale a
persoanelor cu handicap, autoritãþile publice au obligaþia sã ia
urmãtoarele mãsuri specifice:

a) sã includã nevoile persoanelor cu handicap ºi ale familiilor
acestora în toate politicile, strategiile ºi programele de dezvoltare
regionalã, judeþeanã sau localã, precum ºi în programele guvernamentale
de ocrotire a sãnãtãþii;

b) sã creeze condiþii de disponibilitate, respectiv de transport,
infrastructurã, reþele de comunicare, a serviciilor medicale ºi
sociomedicale;

c) sã înfiinþeze ºi sã susþinã centre de reabilitare specializate pe tipuri de handicap;

d) sã creeze condiþii pentru asigurarea tehnologiei asistive ºi de acces;

e) sã dezvolte programe de prevenire a apariþiei handicapului;

f) sã sprijine accesul la tratamentul balnear ºi de recuperare;

g) sã includã ºi sã recunoascã sportul ca mijloc de recuperare, dezvoltând programe specifice.

(2) Persoanele cu handicap, familiile acestora sau reprezentanþii lor
legali au dreptul la toate informaþiile referitoare la diagnosticul
medical ºi de recuperare/reabilitare, la serviciile ºi programele
disponibile, în toate stadiile acestora, precum ºi la drepturile ºi
obligaþiile în domeniu.

Art. 10. - Persoanele cu handicap beneficiazã de asistenþã medicalã
gratuitã, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul
ambulatoriu, cât ºi pe timpul spitalizãrii, în cadrul sistemului de
asigurãri sociale de sãnãtate, în condiþiile stabilite prin
contractul-cadru.

Art. 11. - (1) În vederea asigurãrii asistenþei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la:

a) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei ºi în
condiþiile prevãzute în Contractul-cadru privind condiþiile acordãrii
asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de
sãnãtate ºi a normelor sale de aplicare;

b) servicii gratuite de cazare ºi masã ºi pentru însoþitorul
copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap
grav sau accentuat în unitãþile sanitare cu paturi, sanatorii ºi
staþiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului
specialist, asigurate de la Fondul naþional unic de asigurãri sociale de
sãnãtate, conform Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii
asistenþei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de
sãnãtate;

c) un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza
programului individual de reabilitare ºi integrare socialã ºi a
recomandãrii medicului de familie sau a medicului specialist.

(2) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii
documentaþiei de cãtre persoana cu handicap sau reprezentantul legal al
acesteia, casele de asigurãri de sãnãtate au obligaþia sã emitã decizia
ori aprobarea de platã pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de
dispozitiv medical acordat persoanelor cu handicap.

(3) Contravaloarea preþului de referinþã pentru produsele prevãzute
la alin. (1) lit. a) se suportã integral din Fondul naþional unic de
asigurãri sociale de sãnãtate, prin casa de asigurãri de sãnãtate de
care aparþine asiguratul.

(4) Numãrul biletelor de tratament balnear gratuit care se acordã
adulþilor cu handicap se stabileºte proporþional cu numãrul
potenþialilor beneficiari faþã de numãrul total al biletelor de
tratament balnear gratuit stabilite prin legea anualã a bugetului
asigurãrilor sociale de stat.

Art. 12. - (1) Persoana care are în îngrijire, supraveghere ºi
întreþinere un copil cu handicap beneficiazã, dupã caz, de urmãtoarele
drepturi:

a) concediu ºi indemnizaþie pentru creºterea copilului cu handicap
sau, dupã caz, stimulent lunar, pânã la împlinirea de cãtre acesta a
vârstei de 3 ani, în condiþiile de acordare prevãzute de Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 148/2005 privind susþinerea familiei în vederea
creºterii copilului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 7/2007;

b) concediu ºi o indemnizaþie pentru creºterea copilului cu handicap
în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsã
între 3 ºi 7 ani;

c) program de lucru redus la 4 ore pentru pãrintele care are în
îngrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, pânã la împlinirea de
cãtre acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea pãrintelui;

d) concedii medicale, acordate în condiþiile legii, pentru îngrijirea
copilului cu handicap care necesitã internare, tratament ambulatoriu
sau la domiciliu pentru afecþiuni intercurente, precum ºi pentru
recuperare/reabilitare, pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de
18 ani;

e) indemnizaþie lunarã pentru creºterea copilului cu handicap, în
cuantum de 450 lei, acordatã persoanei cu handicap care nu realizeazã
alte venituri în afara celor prevãzute la art. 58 alin. (4) lit. a),
pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 3 ani;

f) indemnizaþie lunarã pentru creºterea copilului cu handicap, în
cuantum de 300 lei, acordatã persoanei cu handicap care nu realizeazã
alte venituri în afara celor prevãzute la art. 58 alin. (4) lit. a),
pentru copilul cu vârsta cuprinsã între 3 ºi 7 ani;

g) indemnizaþie lunarã pentru creºterea copilului cu handicap, în
cuantum de 300 lei, acordatã persoanei care nu îndeplineºte condiþiile
prevãzute de Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 148/2005, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 7/2007, pânã la împlinirea de cãtre copil a
vârstei de 3 ani, iar pentru copilul cu vârsta cuprinsã între 3 ºi 7 ani
un ajutor lunar în cuantum de 150 lei;

h) alocaþie lunarã de plasament, acordatã în condiþiile legii, în cuantum majorat cu 50%.

(2) Persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere ºi
întreþinere un copil ºi care nu realizeazã alte venituri în afara celor
prevãzute la art. 58 alin. (4) lit. a) beneficiazã de indemnizaþie
pentru creºterea copilului în cuantum de 450 lei pânã la împlinirea de
cãtre copil a vârstei de 2 ani ºi de un ajutor lunar pentru creºterea
copilului în cuantum de 150 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsã între 2
ºi 7 ani.

(3) De drepturile prevãzute la alin. (1) ºi (2) beneficiazã, la
cerere, unul dintre pãrinþi, persoana cãreia i s-a încredinþat copilul
în vederea adopþiei, persoana care a adoptat copilul sau care are
copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenþã, precum ºi
persoana care a fost numitã tutore, cu excepþia asistentului maternal
profesionist.

(4) De drepturile prevãzute la alin. (1) lit. a)-g) ºi la alin. (2)
nu pot beneficia persoanele care au în acelaºi timp ºi calitatea de
asistent personal pentru acelaºi copil sau care primesc indemnizaþia
prevãzutã la art. 42 alin. (4).

(5) Pe perioada acordãrii dreptului prevãzut la alin. (1) lit. b),
pentru ceilalþi copii aflaþi în îngrijire spre creºtere ºi educare,
persoana îndreptãþitã beneficiazã ºi de drepturile prevãzute de
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 148/2005, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 7/2007.

(6) Plata drepturilor prevãzute la alin. (1) ºi (2) se asigurã, dupã
caz, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei
ºi Egalitãþii de ªanse, sau din bugetul Fondului naþional unic de
asigurãri sociale de sãnãtate, potrivit legii.

(7) Cuantumul indemnizaþiilor ºi ajutoarelor prevãzute la alin. (1)
lit. b), e)-g) ºi la alin. (2) se actualizeazã anual cu indicele
creºterii preþurilor de consum prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 13. - (1) Pe perioada în care se beneficiazã de indemnizaþia
prevãzutã la art. 12 alin. (1) lit. b), contribuþia individualã de
asigurãri sociale de sãnãtate se calculeazã prin aplicarea cotei
prevãzute de lege asupra sumei reprezentând valoarea a de douã ori
salariul de bazã minim brut pe þarã, garantat în platã, ºi se suportã de
la bugetul de stat.

(2) Asupra dreptului prevãzut la art. 12 alin. (1) lit. b) nu se
datoreazã celelalte contribuþii sociale obligatorii stabilite de lege.

(3) Perioada în care o persoanã beneficiazã de drepturile prevãzute
la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie perioadã asimilatã stagiului de
cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensii prevãzute de Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de
asigurãri sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi
pentru stabilirea drepturilor prevãzute de Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 148/2005, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 7/2007.

(4) În vederea determinãrii punctajului anual necesar stabilirii
drepturilor de pensie în sistemul public, pentru perioadele asimilate
stagiului de cotizare în condiþiile prevãzute la alin. (3) se aplicã
prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

(5) Prevederile alin. (4) se aplicã ºi persoanelor care beneficiazã
de perioadele asimilate prevãzute la alin. (3) ºi care, în acelaºi timp,
se aflã în situaþiile prevãzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr.
19/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

(6) Perioada în care o persoanã beneficiazã de drepturile prevãzute
la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie perioadã asimilatã stagiului de
cotizare în vederea stabilirii indemnizaþiilor de asigurãri sociale de
sãnãtate prevãzute de Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile ºi indemnizaþiile de asigurãri sociale de sãnãtate,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 399/2006, cu
modificãrile ulterioare.

(7) În situaþia prevãzutã la alin. (6), la stabilirea cuantumului
indemnizaþiilor de asigurãri sociale de sãnãtate se ia în calcul
salariul de bazã minim brut pe þarã garantat în platã din perioada
respectivã.

(8) Perioada concediului prevãzut la art. 12 alin. (1) lit. b)
constituie vechime în muncã ºi în serviciu, care se are în vedere la
stabilirea drepturilor ce se acordã în raport cu aceasta.

Art. 14. - (1) Drepturile prevãzute la art. 12 alin. (1) lit. b) se
acordã persoanelor îndreptãþite aflate în una din urmãtoarele situaþii:

a) au beneficiat de concediu ºi indemnizaþie pentru creºterea copilului pentru copilul pentru care se solicitã dreptul;

b) au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit
potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, pe o perioadã de 12 luni în
ultimul an înainte de solicitarea dreptului.

(2) Cele 12 luni prevãzute la alin. (1) lit. b) pot fi constituite integral ºi din perioade asimilate dupã cum urmeazã:

a) ºi-au însoþit soþul/soþia trimis/trimisã în misiune permanentã în strãinãtate;

b) au beneficiat de indemnizaþie de ºomaj, stabilitã conform legii;

c) au beneficiat de concedii ºi indemnizaþii de asigurãri sociale de sãnãtate, potrivit legii;

d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul
public de pensii, în condiþiile prevãzute la art. 38 alin. (1) din Legea
nr. 19/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de
pensii în condiþiile prevãzute de actele normative cu caracter special
care reglementeazã concedierile colective;

f) au beneficiat de pensii de invaliditate;

g) au beneficiat de concediu fãrã platã pentru a participa la cursuri
de formare ºi perfecþionare profesionalã din iniþiativa angajatorului
sau la care acesta ºi-a dat acordul, organizate în condiþiile legii;

h) au lucrat cu contract individual de muncã în strãinãtate, pe baza
acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state
sau în baza Regulamentului CE nr. 1.408/71 privind aplicarea
regimurilor de securitate socialã lucrãtorilor salariaþi, lucrãtorilor
independenþi ºi membrilor familiilor lor care se deplaseazã în
interiorul Comunitãþii;

i) se aflã în perioada de întrerupere temporarã a activitãþii, din
iniþiativa angajatorului, fãrã încetarea raportului de muncã, pentru
motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii.


SECTIUNEA a 2-a

EducatieArt. 15. - (1) Persoanele cu handicap au acces liber ºi egal la orice
formã de educaþie, indiferent de vârstã, în conformitate cu tipul,
gradul de handicap ºi nevoile educaþionale ale acestora.

(2) Persoanelor cu handicap li se asigurã educaþia permanentã ºi formarea profesionalã de-a lungul întregii vieþi.

(3) Persoana cu handicap sau, dupã caz, familia ori reprezentantul
legal constituie principalul factor de decizie în alegerea formei ºi
tipului de ºcolarizare, precum ºi a unitãþii de învãþãmânt.

Art. 16. - (1) Educaþia persoanelor cu handicap este parte integrantã
a sistemului naþional de educaþie, coordonat de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului.

(2) Educaþia persoanelor cu handicap se realizeazã prin:

a) unitãþi de învãþãmânt special;

b) integrarea individualã în unitãþi de învãþãmânt de masã, inclusiv
în unitãþi cu predare în limbile minoritãþilor naþionale;

c) grupe sau clase speciale compacte, integrate în unitãþi preºcolare ºi ºcolare de masã;

d) servicii educaþionale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;

e) ºcolarizare la domiciliu pânã la absolvirea studiilor liceale, dar
nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, prin grija
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului;

f) educaþia "la patul de spital", pe durata spitalizãrii;

g) alternative educaþionale.

(3) Formele de învãþãmânt enumerate la alin. (2) se pot desfãºura ºi în limbile minoritãþilor naþionale.

(4) Accesul în unitãþile de învãþãmânt al copiilor cu dizabilitãþi,
inclusiv al celor cu handicap, precum ºi al celor cu dificultãþi de
adaptare ºcolarã se realizeazã prin hotãrâre a comisiei pentru protecþia
copilului, care elibereazã certificatul de orientare ºcolarã ºi/sau
profesionalã, pe baza raportului de evaluare complexã întocmit de
serviciul de evaluare complexã din cadrul direcþiilor generale de
asistenþã socialã ºi protecþia copilului judeþene, respectiv locale, ale
sectoarelor municipiului Bucureºti.

(5) Pentru formele de educaþie prevãzute la alin. (2) lit. d)-f) sunt
necesare recomandarea comisiei interne de evaluare continuã ºi cererea
pãrinþilor.

(6) Unitãþile de învãþãmânt special sunt formate din: ºcoalã
specialã, cantinã ºi, dupã caz, internat ºcolar, în condiþiile legii.

(7) Elevii cu handicap beneficiazã gratuit de masã ºi cazare în internatele ºcolare.

(8) Studenþii cu handicap grav ºi accentuat beneficiazã, la cerere,
de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare ºi masã la cantinele ºi
cãminele studenþeºti.

(9) Valoarea reducerii prevãzute la alin. (8) se asigurã din bugetul instituþiilor de învãþãmânt publice sau private.

Art. 17. - Finanþarea învãþãmântului special ºi special integrat se
face din bugetele judeþelor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureºti, unde funcþioneazã unitatea de învãþãmânt
special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinþe
educative speciale.

Art. 18. - (1) În cadrul procesului de învãþãmânt, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la:

a) servicii educaþionale de sprijin;

b) dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului ºi gradului de handicap ºi utilizarea acestuia;

c) adaptarea mobilierului din sãlile de curs;

d) manuale ºcolare ºi cursuri în format accesibil pentru elevii ºi studenþii cu deficienþe de vedere;

e) utilizarea echipamentelor ºi softurilor asistive în susþinerea examenelor de orice tip ºi nivel.

(2) Preºcolarii, elevii ºi studenþii cu handicap, împreunã cu
asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti, dupã caz, au
dreptul la locuri gratuite în tabere de odihnã, o datã pe an,
indiferent de forma de învãþãmânt.

(3) Sumele aferente dreptului prevãzut la alin. (2) se asigurã de la
bugetul de stat prin bugetul Autoritãþii Naþionale pentru Tineret.

Art. 19. - În vederea asigurãrii accesului persoanelor cu handicap în
unitãþile ºi instituþiile de învãþãmânt, autoritãþile publice au
obligaþia sã ia urmãtoarele mãsuri specifice:

a) sã promoveze ºi sã garanteze accesul la educaþie ºi formare profesionalã al persoanelor cu handicap;

b) sã asigure ºcolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap
nedeplasabile pe durata perioadei de ºcolarizare obligatorie, precum ºi
pregãtirea ºcolarã, indiferent de locul în care persoana cu handicap se
aflã, inclusiv prin cadrele didactice de sprijin/itinerante;

c) sã asigure accesul la formele de educaþie permanentã, adaptându-le nevoilor educaþionale ale persoanelor cu handicap;

d) sã sprijine cooperarea dintre unitãþile de învãþãmânt special sau
de masã cu familia ºi comunitatea, în vederea asigurãrii unei oferte
educaþionale care rãspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu
handicap;

e) sã sprijine pregãtirea cadrelor didactice în vederea adaptãrii
practicilor educaþionale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase
de învãþãmânt obiºnuit;

f) sã asigure posibilitatea practicãrii unui sport de cãtre orice
persoanã cu handicap, precum ºi pregãtirea cadrelor didactice în vederea
însuºirii de cãtre acestea a unor noþiuni medicale ºi tehnice
specifice;

g) sã asigure servicii educaþionale de sprijin pentru persoanele cu
handicap ºi familiile acestora, prin specialiºti în domeniul
psihopedagogiei speciale;

h) sã asigure accesul în unitãþile ºi instituþiile de învãþãmânt.

SECÞIUNEA a 3-a

LocuinþãArt. 20. - (1) În vederea asigurãrii accesului persoanelor cu
handicap la obþinerea unei locuinþe, autoritãþile publice au obligaþia
sã ia mãsuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru
închirierea, la nivelurile inferioare, a locuinþelor care aparþin
domeniului public al statului ori unitãþilor administrativ-teritoriale
ale acestuia.

(2) Persoanele cu handicap grav beneficiazã de urmãtoarele drepturi:

a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar faþã de normele
minimale de locuit prevãzute de lege, pe baza contractelor de închiriere
pentru locuinþele care aparþin domeniului public sau privat al statului
ori al unitãþilor administrativ-teritoriale ale acestuia;

b) stabilirea chiriei, în condiþiile legii, pe baza contractelor de
închiriere pentru suprafeþele locative cu destinaþie de locuinþe,
deþinute de stat sau de unitãþile administrativ-teritoriale ale
acestuia, la tariful minim prevãzut de lege.

(3) Beneficiazã de prevederile alin. (2) ºi familia sau
reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori
un adult cu handicap grav.

(4) Beneficiazã de prevederile alin. (2) lit. b) ºi adultul cu handicap accentuat.

SECÞIUNEA a 4-a

Culturã, sport, turismArt. 21. - (1) Autoritãþile competente ale administraþiei publice au
obligaþia sã faciliteze accesul persoanelor cu handicap la valorile
culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive ºi de
petrecere a timpului liber.

(2) În vederea asigurãrii accesului persoanelor cu handicap la
culturã, sport ºi turism, autoritãþile administraþiei publice au
obligaþia sã ia urmãtoarele mãsuri specifice:

a) sã sprijine participarea persoanelor cu handicap ºi a familiilor
acestora la manifestãri culturale, sportive ºi turistice;

b) sã organizeze, în colaborare sau parteneriat cu persoane juridice,
publice ori private, manifestãri ºi activitãþi culturale, sportive, de
petrecere a timpului liber;

c) sã asigure condiþii pentru practicarea sportului de cãtre persoanele cu handicap;

d) sã sprijine activitatea organizaþiilor sportive ale persoanelor cu handicap.

(3) Copilul cu handicap, precum ºi persoana care îl însoþeºte
beneficiazã de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee,
manifestãri artistice ºi sportive.

(4) Adulþii cu handicap beneficiazã de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestãri artistice ºi sportive, astfel:

a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum ºi persoana care îl însoþeºte beneficiazã de gratuitate;

b) adultul cu handicap mediu ºi uºor beneficiazã de bilete de intrare în aceleaºi condiþii ca pentru elevi ºi studenþi.

(5) Sumele aferente drepturilor prevãzute la alin. (3) ºi (4) se
suportã din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii ºi
Cultelor, al Agenþiei Naþionale pentru Sport, din bugetele locale sau,
dupã caz, din bugetul organizatorilor publici ori privaþi.

SECÞIUNEA a 5-a

TransportArt. 22. - Autoritãþile administraþiei publice locale au obligaþia sã
ia urmãtoarele mãsuri specifice în vederea asigurãrii transportului în
comun al persoanelor cu handicap:

a) sã achiziþioneze mijloace de transport în comun adaptate;

b) sã adapteze mijloacele de transport în comun aflate în circulaþie
în limitele tehnice posibile, conform reglementãrilor în vigoare;

c) sã realizeze, în colaborare ori în parteneriat cu persoanele
juridice, publice sau private, programe de transport al persoanelor cu
handicap.

Art. 23. - (1) Persoanele cu handicap grav ºi accentuat beneficiazã
de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de
transport în comun de suprafaþã ºi cu metroul.

(2) Beneficiazã de prevederile alin. (1) ºi urmãtoarele persoane:

a) însoþitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenþa acestora;

b) însoþitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenþa acestora;

c) însoþitorii adulþilor cu handicap auditiv ºi mintal accentuat, în
prezenþa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de cãtre
asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primãriei
în a cãrei razã teritorialã îºi are domiciliul sau reºedinþa persoana cu
handicap;

d) asistenþii personali ai persoanelor cu handicap grav;

e) asistenþii personali profesioniºti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

(3) Legitimaþia pentru transportul urban cu mijloace de transport în
comun de suprafaþã este valabilã pe întregul teritoriu al þãrii, fiind
recunoscutã de toate regiile de transport local, ºi este eliberatã de
direcþiile generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului
judeþene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti,
costurile fiind suportate din bugetele judeþelor, respectiv ale
sectoarelor municipiului Bucureºti.

(4) Sumele aferente dreptului prevãzut la alin. (1) ºi (2) se asigurã din bugetele locale.

(5) Modalitatea de acordare a gratuitãþii ºi cuantumul acesteia se stabilesc prin hotãrâre a consiliilor locale.

Art. 24. - (1) Persoanele cu handicap grav beneficiazã de gratuitatea
transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita
costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu
navele pentru transport fluvial, pentru 12 cãlãtorii dus-întors pe an
calendaristic.

(2) Beneficiazã de prevederile alin. (1) ºi urmãtoarele persoane:

a) însoþitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenþa acestora;

b) asistenþii personali ai persoanelor cu handicap grav.

(3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiazã de gratuitatea
transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita
costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu
navele pentru transport fluvial, pentru 6 cãlãtorii dus-întors pe an
calendaristic.

(4) Beneficiazã de prevederile alin. (3) ºi însoþitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenþa acestora.

(5) Persoanele cu afecþiuni renale care necesitã hemodializã în alte
localitãþi decât cele de domiciliu beneficiazã de gratuitatea
transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita
costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu
navele pentru transport fluvial ºi peste numãrul de cãlãtorii prevãzut,
în funcþie de recomandarea centrului de dializã.

(6) Beneficiazã de prevederile alin. (5) ºi asistenþii personali sau
însoþitorii persoanelor cu handicap care necesitã hemodializã.

(7) Sumele aferente drepturilor prevãzute la alin. (1)-(6) se asigurã
din bugetul de stat prin bugetul Autoritãþii Naþionale pentru
Persoanele cu Handicap.

(8) Modalitatea de acordare a drepturilor prevãzute la alin. (1)-(6) se stabileºte prin hotãrâre a Guvernului*).

___________

*) A se vedea Hotãrârea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la
transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007.

SECÞIUNEA a 6-a

Asistenþã juridicãArt. 25. - (1) Persoanele cu handicap beneficiazã de protecþie
împotriva neglijãrii ºi abuzului, indiferent de locul unde acestea se
aflã.

(2) În cazul în care persoana cu handicap, indiferent de vârstã, este
în imposibilitate totalã sau parþialã de a-ºi administra bunurile
personale, aceasta beneficiazã de protecþie juridicã sub forma curatelei
sau tutelei ºi de asistenþã juridicã.

(3) Odatã cu preluarea tutelei, tutorele are obligaþia de a face un
inventar al tuturor bunurilor mobile ºi imobile ale persoanei cu
handicap ºi prezintã anual un raport de gestiune autoritãþii tutelare
din unitatea administrativ-teritorialã în care persoana cu handicap are
domiciliul sau reºedinþa.

(4) În cazul în care persoana cu handicap nu are rude ori persoane
care sã accepte tutela, instanþa judecãtoreascã va putea numi ca tutore
autoritatea administraþiei publice locale sau, dupã caz, persoana
juridicã privatã care asigurã protecþia ºi îngrijirea persoanei cu
handicap.

(5) Monitorizarea respectãrii obligaþiilor care revin tutorelui
persoanei cu handicap este asiguratã de autoritatea tutelarã din
unitatea administrativ-teritorialã în a cãrei razã îºi are domiciliul
sau reºedinþa persoana cu handicap.

(6) Pãrintele, reprezentantul legal, tutorele, precum ºi organizaþia
neguvernamentalã al cãrei membru este persoana cu handicap o poate
asista pe aceasta în faþa instanþelor judecãtoreºti competente.

(7) Judecarea cauzelor care au ca obiect obþinerea de cãtre
persoanele cu handicap a drepturilor prevãzute de prezenta lege se face
cu celeritate.

SECÞIUNEA a 7-a

FacilitãþiArt. 26. - Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiazã de urmãtoarele facilitãþi fiscale:

a) scutire de impozit pe veniturile din salarii ºi indemnizaþii de naturã salarialã;

b) scutire de la plata impozitului pe clãdire ºi teren;

c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataº ºi mototriciclurilor, adaptate handicapului;

d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaþiei de
funcþionare pentru activitãþi economice ºi viza anualã a acestora;

e) scutire de la plata taxei hoteliere.

Art. 27. - (1) Persoanele adulte cu handicap grav ºi accentuat pot
beneficia de credit a cãrui dobândã se suportã din bugetul de stat, prin
bugetul Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap, pentru
achiziþionarea unui singur mijloc de transport ºi pentru adaptarea unei
locuinþe conform nevoilor individuale de acces, cu condiþia plãþii la
scadenþã a ratelor creditului.

(2) Beneficiazã de prevederile alin. (1) ºi familia sau persoana care
are în îngrijire cel puþin un copil cu handicap grav ori accentuat.

Art. 28. - Persoanele cu handicap, deþinãtoare de autoturisme
adaptate handicapului, precum ºi persoanele care le au în îngrijire
beneficiazã de scutire de la plata tarifului de utilizare a reþelelor de
drumuri naþionale, prevãzut în Ordonanþa Guvernului nr. 15/2002 privind
introducerea tarifului de utilizare a reþelei de drumuri naþionale din
România, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 424/2002,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Art. 29. - Sumele aferente dreptului prevãzut la art. 28 se suportã
de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.

SECÞIUNEA a 8-a

Asigurarea continuitãþii în mãsurile de protecþieArt. 30. - În vederea asigurãrii corelãrii serviciilor din sistemul
de protecþie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de
protecþie a persoanelor adulte cu handicap, autoritãþile responsabile
ale administraþiei publice au obligaþia sã ia urmãtoarele mãsuri
specifice:

a) sã planifice ºi sã asigure tranziþia tânãrului cu handicap din
sistemul de protecþie a copilului în sistemul de protecþie a persoanei
adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale
acestuia;

b) sã asigure continuitatea serviciilor acordate persoanelor cu handicap;

c) sã instituie mãsuri menite sã asigure pregãtirea tânãrului pentru viaþa adultã ºi pentru viaþa independentã;

d) sã desfãºoare, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele
juridice, publice ori private, programe de pregãtire pentru viaþa de
adult;

e) sã desfãºoare activitãþi de informare a tânãrului cu handicap în
ceea ce priveºte oportunitãþile de educaþie, angajare, acces la viaþa
familialã ºi viaþa socialã, la diferite mijloace de petrecere a timpului
liber;

f) sã evalueze, la cerere, elevii din unitãþile de învãþãmânt speciale.CAPITOLUL III

Servicii ºi prestaþii sociale

SECÞIUNEA 1

Servicii socialeArt. 31. - (1) Dreptul la asistenþã socialã sub formã de servicii
sociale se acordã la cerere sau din oficiu, dupã caz, pe baza actelor
doveditoare, în condiþiile prevãzute de lege.

(2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se
înregistreazã la autoritatea administraþiei publice locale în a cãrei
razã teritorialã îºi are domiciliul sau reºedinþa persoana cu handicap.

(3) Cererea ºi actele doveditoare se depun spre înregistrare de
persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul
personal, asistentul personal profesionist sau organizaþia
neguvernamentalã al cãrei membru este persoana cu handicap.

(4) În vederea asigurãrii serviciilor sociale necesare persoanelor cu
handicap, autoritãþile publice au obligaþia sã ia urmãtoarele mãsuri
speciale:

a) sã creeze condiþii de acces pentru toate tipurile de servicii
corespunzãtoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

b) sã iniþieze, sã susþinã ºi sã dezvolte servicii sociale centrate
pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane
juridice, publice ori private;

c) sã asigure ponderea personalului de specialitate angajat în
sistemul de protecþie a persoanelor cu handicap în raport cu tipurile de
servicii sociale: asistenþi sociali, psihologi, instructori de
ergoterapie, kinetoterapeuþi, pedagogi de recuperare, logopezi,
psihopedagogi, cadre didactice de sprijin, educatori specializaþi,
medici psihiatri, medici dentiºti, infirmieri;

d) sã implice în activitãþile de îngrijire, reabilitare ºi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;

e) sã asigure instruirea în problematica specificã a persoanei cu
handicap a personalului care îºi desfãºoarã activitatea în sistemul de
protecþie a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistenþilor personali
ºi a asistenþilor personali profesioniºti;

f) sã dezvolte ºi sã sprijine programe de colaborare între pãrinþi ºi
specialiºti în domeniul handicapului, în colaborare sau în parteneriat
cu persoanele juridice, publice ori private;

g) sã înfiinþeze ºi sã susþinã sistemul bazat pe managementul de caz în protecþia persoanei cu handicap;

h) sã încurajeze ºi sã susþinã activitãþile de voluntariat;

i) sã asigure asistenþã ºi îngrijire sociomedicalã la domiciliul persoanei cu handicap.

Art. 32. - (1) Persoanele cu handicap beneficiazã de servicii sociale acordate:

a) la domiciliu;

b) în comunitate;

c) în centre de zi ºi centre rezidenþiale, publice sau private.

(2) Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap sunt
proiectate ºi adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei.

Art. 33. - (1) Autoritãþile administraþiei publice locale au
obligaþia de a organiza, administra ºi finanþa servicii sociale
destinate persoanelor cu handicap, în condiþiile legii.

(2) Autoritãþile administraþiei publice locale pot contracta servicii
sociale cu furnizori de servicii sociale de drept privat, acreditaþi,
în condiþiile legii.

(3) Costul serviciului social contractat nu poate depãºi costul avut
de serviciul respectiv la data contractãrii sau costul mediu al
funcþionãrii serviciului la data înfiinþãrii, în cazul unui serviciu
nou.

(4) Modalitatea de contractare va fi stabilitã prin normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi.

___________

*) A se vedea Hotãrârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006
privind protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4
aprilie 2007.Art. 34. - (1) Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
handicap se aflã în coordonarea Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele
cu Handicap.

(2) Monitorizarea implementãrii standardelor specifice de calitate ºi
controlul respectãrii lor sunt în competenþa Autoritãþii Naþionale
pentru Persoanele cu Handicap ºi se aplicã de cãtre personalul cu
atribuþii în domeniu, conform unei metodologii aprobate prin ordin al
preºedintelui acesteia.

(3) În realizarea activitãþii prevãzute la alin. (1) personalul
Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap are acces în
spaþiile care au legãturã cu furnizarea de servicii sociale, la date ºi
informaþii legate de persoanele cu handicap beneficiare ale serviciului
respectiv.

SECÞIUNEA a 2-a

Asistentul personalArt. 35. - Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluãrii sociopsihomedicale, la un asistent personal.

Art. 36. - (1) Poate fi încadratã cu contract individual de muncã în
funcþia de asistent personal persoana care îndeplineºte urmãtoarele
condiþii:

a) are vârsta minimã de 18 ani împliniþi;

b) nu a fost condamnatã pentru sãvârºirea unei infracþiuni care ar
face-o incompatibilã cu exercitarea ocupaþiei de asistent personal;

c) are capacitate deplinã de exerciþiu;

d) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare, atestatã de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;

e) a absolvit cel puþin cursurile învãþãmântului general obligatoriu,
cu excepþia rudelor ºi afinilor pânã la gradul al IV-lea inclusiv ale
persoanei cu handicap grav, precum ºi cu excepþia soþului sau soþiei,
dupã caz; în situaþii excepþionale, la propunerea asistentului social
din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cãrui razã
teritorialã îºi are domiciliul sau reºedinþa persoana care urmeazã sã
îndeplineascã funcþia de asistent personal, Autoritatea Naþionalã pentru
Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea
condiþiilor de studii ºi în cazul altor persoane.

(2) Nu pot deþine calitatea de asistent personal persoanele care
beneficiazã de concediu pentru creºterea copilului în vârstã de pânã la 2
ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pânã la 7 ani.

Art. 37. - (1) Pe perioada îngrijirii ºi protecþiei persoanei cu
handicap grav, pe baza contractului individual de muncã, asistentul
personal are urmãtoarele drepturi:

a) salariu de bazã stabilit potrivit dispoziþiilor legale privind
salarizarea asistentului social cu studii medii din unitãþile de
asistenþã socialã din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi,
precum ºi spor de vechime ºi alte sporuri aferente acordate în
condiþiile legii;

b) program de lucru care sã nu depãºeascã în medie 8 ore pe zi ºi 40 de ore pe sãptãmânã;

c) concediu anual de odihnã, potrivit dispoziþiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituþii publice;

d) transport urban gratuit, în condiþiile prevãzute la art. 23;

e) transport interurban, în condiþiile prevãzute la art. 24.

(2) Pe perioada concediului de odihnã, angajatorul are obligaþia de a
asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului
personal, inclusiv în cazul în care asistentul personal este rudã pânã
la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia.

(3) În situaþia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al
asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordã o
indemnizaþie echivalentã cu salariul net al asistentului personal sau
gãzduirea într-un centru de tip respiro.

Art. 38. - Asistentul personal are urmãtoarele obligaþii principale:

a) sã participe, o datã la 2 ani, la instruirea organizatã de angajator;

b) sã semneze un angajament, ca act adiþional la contractul
individual de muncã, prin care îºi asumã rãspunderea de a realiza
integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv
planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

c) sã presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitãþile ºi
serviciile prevãzute în contractul individual de muncã, în fiºa
postului ºi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav,
respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu
handicap grav;

d) sã trateze cu respect, bunã-credinþã ºi înþelegere persoana cu
handicap grav ºi sã nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea
acesteia;

e) sã comunice direcþiilor generale de asistenþã socialã ºi protecþia
copilului judeþene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului
Bucureºti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoºtinþã, orice
modificare survenitã în starea fizicã, psihicã sau socialã a persoanei
cu handicap grav ºi alte situaþii de naturã sã modifice acordarea
drepturilor prevãzute de lege.

Art. 39. - (1) Contractul individual de muncã al asistentului
personal se încheie cu primãria localitãþii de domiciliu sau reºedinþã a
persoanei cu handicap grav, dupã caz, în termen de maximum 30 de zile
de la data înregistrãrii cererii.

(2) Contractul individual de muncã se întocmeºte în 3 exemplare, câte
unul pentru fiecare parte contractantã, iar cel de-al treilea exemplar
se transmite direcþiilor generale de asistenþã socialã ºi protecþia
copilului judeþene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului
Bucureºti, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia.

(3) Modalitãþile ºi condiþiile de încheiere, modificare ºi încetare a
contractului individual de muncã al asistentului personal se
completeazã cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

(4) Contractul individual de muncã al asistentului personal înceteazã
de drept în cazul decesului persoanei cu handicap grav.

Art. 40. - (1) Autoritãþile administraþiei publice locale au
obligaþia sã prevadã ºi sã garanteze în bugetul local sumele necesare
din care se suportã salarizarea, precum ºi celelalte drepturi cuvenite
asistentului personal, potrivit legii.

(2) Serviciul public de asistenþã socialã dispune efectuarea de
controale periodice asupra activitãþii asistenþilor personali ºi
prezintã semestrial un raport consiliului local.

Art. 41. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare de cãtre
asistentul personal a obligaþiilor prevãzute de dispoziþiile legale în
sarcina lui, precum ºi a celor prevãzute în contractul individual de
muncã atrage rãspunderea disciplinarã, civilã sau, dupã caz, penalã a
acestuia, în condiþiile legii.

Art. 42. - (1) Adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizaþie de însoþitor.

(2) Persoanele cu handicap grav care au ºi calitatea de pensionari de
invaliditate gradul I pot opta pentru indemnizaþia pentru însoþitor
prevãzutã la art. 61 din Legea nr. 19/2000, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de
opþiune se menþine ºi în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la
pensia pentru limitã de vârstã.

(3) Invalizii de rãzboi care au ºi calitatea de persoane cu handicap
grav ºi sunt pensionari de invaliditate gradul I beneficiazã atât de
dreptul prevãzut la alin. (2), cât ºi de dreptul prevãzut la art. 3 din
Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

(4) Pãrinþii sau reprezentanþii legali ai copilului cu handicap grav,
adulþii cu handicap grav ori reprezentanþii legali ai acestora, cu
excepþia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal
ºi primirea unei indemnizaþii lunare.

(5) Opþiunea se exprimã prin cerere adresatã în scris direcþiilor
generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului judeþene, respectiv
locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti, ºi devine valabilã numai
pe baza acordului exprimat în scris al acestora.

(6) Direcþiile generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului
judeþene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti, vor
comunica angajatorului, în termen de 5 zile, acordul pentru opþiunea
exprimatã în condiþiile prevãzute la alin. (5).

Art. 43. - (1) Indemnizaþia lunarã prevãzutã la art. 42 alin. (4)
este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu
studii medii din unitãþile de asistenþã socialã din sectorul bugetar,
altele decât cele cu paturi.

(2) Plata indemnizaþiei lunare se asigurã de primãriile în a cãror
razã teritorialã îºi are domiciliul sau reºedinþa persoana cu handicap
grav.

(3) Plata indemnizaþiei se face pe perioada valabilitãþii
certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de
protecþie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte
cu handicap, dupã caz.

(4) Nu pot beneficia de indemnizaþia lunarã:

a) pãrinþii sau reprezentanþii legali ai copilului cu handicap grav
care se aflã în internate ori în centre de plasament aferente unitãþilor
sau instituþiilor de învãþãmânt special;

b) adulþii cu handicap grav sau reprezentanþii lor legali pe perioada
în care adulþii cu handicap grav se aflã în centre rezidenþiale
publice, cu excepþia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de
instituþii publice cu caracter social în care se asigurã întreþinere
completã din partea autoritãþii administraþiei publice;

c) persoanele cu handicap grav care sunt reþinute, arestate sau
condamnate definitiv la o pedeapsã privativã de libertate, pe perioada
reþinerii, arestãrii ori a detenþiei.

Art. 44. - Autoritãþile administraþiei publice locale prevãzute la alin. (2) au obligaþia:

a) de a angaja ºi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiþiile legii;

b) de a asigura ºi garanta plata indemnizaþiei lunare, în cazul în
care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat
pentru aceasta.

SECÞIUNEA a 3-a

Asistentul personal profesionistArt. 45. - (1) Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune
de spaþiu de locuit, nu realizeazã venituri ori realizeazã venituri de
pânã la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de
îngrijirea ºi protecþia unui asistent personal profesionist.

(2) Îngrijirea ºi protecþia adulþilor cu handicap grav sau accentuat
de cãtre asistentul personal profesionist se fac pe baza deciziei
comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judeþene,
respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti.

(3) Opinia adultului cu handicap grav sau accentuat se va lua în
considerare la luarea deciziei referitoare la stabilirea asistentului
personal profesionist.

(4) Contractul de muncã al asistentului personal profesionist se
încheie de cãtre direcþiile generale de asistenþã socialã ºi protecþia
copilului judeþene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului
Bucureºti, sau de cãtre furnizorii de servicii sociale privaþi,
acreditaþi în condiþiile legii.

(5) Monitorizarea ºi controlul activitãþii de îngrijire ºi protecþie a
adulþilor cu handicap grav ºi accentuat de cãtre asistentul personal
profesionist se fac de direcþiile generale de asistenþã socialã ºi
protecþia copilului judeþene, respectiv locale ale sectoarelor
municipiului Bucureºti.

(6) Asistentul maternal care îngrijeºte copilul cu handicap grav sau
accentuat pânã la vârsta majoratului poate opta sã devinã asistent
personal profesionist.

Art. 46. - (1) Pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat
aflat în îngrijirea ºi protecþia asistentului personal profesionist se
acordã sumele necesare acoperirii cheltuielilor lunare de hranã,
echipament, cazarmament, materiale igienico-sanitare, precum ºi sumele
aferente acoperirii cheltuielilor de locuit.

(2) Sumele prevãzute la alin. (1) se suportã din bugetul propriu al
judeþului, respectiv al sectorului municipiului Bucureºti, pe a cãrui
razã teritorialã îºi are domiciliul sau reºedinþa asistentul personal
profesionist.

(3) Cuantumul sumelor acordate în condiþiile alin. (1) se stabileºte
prin hotãrâre a consiliului judeþean, respectiv local al sectorului
municipiului Bucureºti, ºi nu poate depãºi cuantumul cheltuielilor
efectuate pentru adulþii cu handicap asistaþi în centrele rezidenþiale
publice.

(4) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor prevãzute la alin. (1),
suportate de furnizorii de servicii sociale privaþi acreditaþi, se
restituie acestora la cerere, de cãtre direcþiile generale de asistenþã
socialã ºi protecþia copilului judeþene, respectiv locale ale
sectoarelor municipiului Bucureºti, pe baza documentelor justificative,
în termen de 15 zile de la data depunerii cererii.

(5) Modalitatea de decontare a cheltuielilor prevãzute la alin. (1)
se aprobã prin ordin al preºedintelui Autoritãþii Naþionale pentru
Persoanele cu Handicap.

Art. 47. - (1) Pe perioada îngrijirii ºi protecþiei adulþilor cu
handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist
beneficiazã de urmãtoarele drepturi:

a) salariul de bazã stabilit potrivit dispoziþiilor legale privind
salarizarea asistentului social cu studii medii din unitãþile de
asistenþã socialã din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi,
precum ºi spor de vechime ºi alte sporuri aferente acordate în
condiþiile legii;

b) un spor de 15% calculat la salariul de bazã, pentru
suprasolicitare neuropsihicã ºi condiþii de muncã deosebite în care îºi
desfãºoarã activitatea;

c) un spor de 15% calculat la salariul de bazã, pe perioada în care
are în îngrijire ºi protecþie cel puþin douã persoane adulte cu handicap
grav sau accentuat;

d) un spor de 25% calculat la salariul de bazã, pe perioada în care
are în îngrijire ºi protecþie o persoanã adultã cu handicap grav sau
accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA.

(2) Asistentul personal profesionist beneficiazã ºi de alte drepturi, dupã cum urmeazã:

a) consiliere ºi sprijin din partea specialiºtilor de la direcþiile
generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului judeþene, respectiv
locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti, ori a furnizorilor de
servicii sociale, în vederea îndeplinirii obligaþiilor ce îi revin cu
privire la îngrijirea ºi protecþia persoanei adulte cu handicap grav sau
accentuat;

b) decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare ºi masã,
în cazul în care deplasarea se face în interesul adultului cu handicap
grav sau accentuat, în condiþiile stabilite pentru personalul din
sectorul bugetar;

c) transport urban gratuit, în condiþiile prevãzute la art. 23.

(3) Pe perioada concediului de odihnã, angajatorul are obligaþia de a
asigura persoanei cu handicap grav sau accentuat un înlocuitor al
asistentului personal profesionist ori gãzduirea într-un centru de tip
respiro.

Art. 48. - (1) Condiþiile de obþinere a atestatului, procedurile de
atestare ºi statutul asistentului personal profesionist se reglementeazã
prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Autoritãþii Naþionale pentru
Persoanele cu Handicap.

(2) Standardele minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii ºi
protecþiei adulþilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul
personal profesionist se elaboreazã de Autoritatea Naþionalã pentru
Persoanele cu Handicap ºi se aprobã prin ordin al preºedintelui
acesteia.

Art. 49. - Asistentul personal profesionist are urmãtoarele obligaþii principale:

a) sã participe anual la instruirea organizatã de angajator;

b) sã semneze un angajament, ca act adiþional la contractul
individual de muncã, prin care îºi asumã rãspunderea de a realiza
integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau
accentuat;

c) sã presteze pentru adultul cu handicap grav sau accentuat toate
activitãþile ºi serviciile prevãzute în contractul individual de muncã,
în fiºa postului ºi în planul individual de servicii;

d) sã trateze cu respect, bunã-credinþã ºi înþelegere adultul cu
handicap grav sau accentuat ºi sã nu abuzeze fizic, psihic ori moral de
starea acestuia;

e) sã comunice direcþiilor generale de asistenþã socialã ºi protecþia
copilului judeþene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului
Bucureºti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoºtinþã, orice
modificare survenitã în starea fizicã, psihicã ori socialã a adultului
cu handicap grav sau accentuat ºi alte situaþii de naturã sã modifice
acordarea drepturilor prevãzute de lege.

Art. 50. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare de cãtre
asistentul personal profesionist a obligaþiilor prevãzute de
dispoziþiile legale în sarcina acestuia, precum ºi a celor prevãzute în
contractul individual de muncã atrage rãspunderea disciplinarã, civilã,
ori, dupã caz, penalã a asistentului personal profesionist, în
condiþiile legii.

SECÞIUNEA a 4-a

Centre pentru persoanele cu handicapArt. 51. - (1) Persoana cu handicap poate beneficia de servicii
sociale acordate în centre de zi ºi centre rezidenþiale de diferite
tipuri, publice, public-private sau private.

(2) Centrele de zi ºi centrele rezidenþiale reprezintã locaþii în
care serviciile sociale sunt acordate de personal calificat ºi care
dispun de infrastructura adecv


Ultima editare efectuata de catre speranta in Mier 4 Aug 2010 - 2:48, editata de 2 ori
Sus In jos
http://autism.forumer.ro
anasperanta
Admin
avatar

Mesaje : 679
Data nasterii : 18/06/1974
Data de inscriere : 30/07/2010
Varsta : 44

MesajSubiect: Re: Legea 448 republicata/3.01.2008   Mier 4 Aug 2010 - 0:07

(continuare Legea 448/2008)

SECÞIUNEA a 4-a

Centre pentru persoanele cu handicap

Art. 51. - (1) Persoana cu handicap poate beneficia de servicii sociale acordate în centre de zi ºi centre rezidenþiale de diferite tipuri, publice, public-private sau private.

(2) Centrele de zi ºi centrele rezidenþiale reprezintã locaþii în care serviciile sociale sunt acordate de personal calificat ºi care dispun de infrastructura adecvatã furnizãrii acestora; centrele rezidenþiale sunt locaþii în care persoana cu handicap este gãzduitã cel puþin 24 de ore.

(3) În sensul prezentei legi, tipurile de centre rezidenþiale pentru persoane cu handicap sunt:

a) centre de îngrijire ºi asistenþã;

b) centre de recuperare ºi reabilitare;

c) centre de integrare prin terapie ocupaþionalã;

d) centre de pregãtire pentru o viaþã independentã;

e) centre respiro/centre de crizã;

f) centre de servicii comunitare ºi formare;

g) locuinþe protejate;

h) altele.

(4) Admiterea unei persoane cu handicap într-un centru rezidenþial,
cu excepþia celor prevãzute la alin. (3) lit. e) ºi g), se face în cazul
în care acesteia nu i se pot asigura protecþia ºi îngrijirea la
domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

(5) Centrele publice pentru persoane cu handicap se înfiinþeazã ºi funcþioneazã ca structuri cu sau fãrã personalitate juridicã, în subordinea consiliilor judeþene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti, în structura direcþiilor generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului, cu avizul ºi sub îndrumarea metodologicã a Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap.

(6) Centrele private pentru persoanele cu handicap se înfiinþeazã ºi funcþioneazã ca structuri cu personalitate juridicã, cu avizul ºi sub îndrumarea metodologicã a Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 52. - (1) În vederea desfãºurãrii unui tip de activitãþi cu caracter inovator în domeniul protecþiei persoanelor cu handicap, furnizorii de servicii sociale acreditaþi pot înfiinþa, administra ºi finanþa centre-pilot, pentru o duratã de maximum 2 ani.

(2) Evaluarea activitãþilor cu caracter inovator se face de serviciul public descentralizat competent teritorial al Ministerului Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse, în colaborare cu Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 53. - (1) Într-un centru de zi sau rezidenþial serviciile sociale pot fi furnizate în sistem integrat cu serviciile medicale, de educaþie, de locuire, de ocupare a forþei de muncã ºi altele asemenea.

(2) Persoanele cu handicap din centrele de zi sau rezidenþiale beneficiazã de servicii medicale din cadrul pachetului de servicii medicale de bazã care se suportã din bugetul Fondului naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, conform Contractului -cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate.

(3) Coordonarea serviciilor sociale furnizate în sistem integrat se face de autoritatea administraþiei publice locale sau de furnizorul de servicii sociale care înfiinþeazã, administreazã ºi finanþeazã centrul.

(4) Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului alocã fonduri de la buget pentru finanþarea cheltuielilor aferente:

a) activitãþilor de educaþie desfãºurate în centrele pentru persoanele cu handicap;

b) perfecþionãrii pregãtirii profesionale a cadrelor didactice;

c) altor acþiuni ºi activitãþi, în condiþiile legii.

Art. 54. - (1) Persoana cu handicap are dreptul sã fie îngrijitã ºi protejatã într-un centru din localitatea/judeþul în a cãrei/cãrui razã teritorialã îºi are domiciliul sau reºedinþa.

(2) Finanþarea centrelor publice se face din bugetele proprii ale judeþelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureºti, pe teritoriul cãrora funcþioneazã acestea.

(3) În cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în condiþiile prevãzute la alin. (1), persoana cu handicap poate fi îngrijitã ºi protejatã într-un centru aflat în altã unitate administrativ-teritorialã.

(4) Decontarea cheltuielilor dintre autoritãþile administraþiei publice locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioarã de centrul în care persoana cu handicap este îngrijitã ºi protejatã.

(5) Modalitatea de decontare va fi stabilitã prin normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi.

___________

*) A se vedea Hotãrârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.Art. 55. - (1) Furnizorul de servicii sociale are obligaþia de a promova, facilita ºi asigura personalului programe de formare profesionalã, precum ºi programe de instruire specificã cu privire la problematica handicapului ºi legislaþia în domeniu.

(2) Personalul din cadrul centrelor prevãzute la art. 51 alin. (1) are obligaþia respectãrii standardelor specifice de calitate, precum ºi a prevederilor legale privind drepturile persoanelor cu handicap.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, contravenþionalã sau penalã, conform prevederilor legale.

Art. 56. - (1) Personalul de specialitate care îºi desfãºoarã activitatea în centrele publice din mediul rural, de zi ºi rezidenþiale pentru copiii ºi adulþii cu handicap, beneficiazã de decontarea cheltuielilor de transport dus-întors de la domiciliu, în condiþiile legii.

(2) Sumele necesare acordãrii drepturilor prevãzute la alin. (1) se asigurã din bugetele proprii ale judeþelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureºti, pe a cãror razã teritorialã funcþioneazã centrul.


SECÞIUNEA a 5-a

Prestaþii sociale pentru persoanele cu handicap

Art. 57. - (1) Dreptul la asistenþã socialã sub formã de prestaþii sociale se acordã la cerere sau din oficiu, dupã caz, pe baza actelor doveditoare, în condiþiile prevãzute de lege.
(2) Cererea pentru plata prestaþiilor sociale se înregistreazã la autoritatea administraþiei publice locale competente în a cãrei razã teritorialã îºi are domiciliul sau reºedinþa persoana cu handicap.

(3) Cererea ºi actele doveditoare pot fi depuse în condiþiile prevãzute la art. 31 alin. (3).

(4) Plata prestaþiei sociale se face începând cu luna urmãtoare depunerii cererii ºi înceteazã cu luna urmãtoare încetãrii dreptului la prestaþia socialã respectivã.

Art. 58. - (1) Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiazã de alocaþie de stat în condiþiile ºi în cuantumul prevãzut de lege, majorat cu 100%.

(2) Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiazã de o alocaþie lunarã de hranã, calculatã pe baza alocaþiei zilnice de hranã stabilite pentru consumurile colective din unitãþile sanitare publice.

(3) Adultul cu handicap vizual grav primeºte pentru plata însoþitorului o indemnizaþie echivalentã cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitãþile de asistenþã socialã din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.

(4) Adultul cu handicap beneficiazã, în condiþiile prezentei legi, de urmãtoarele prestaþii sociale:

a) indemnizaþie lunarã, indiferent de venituri:

1. în cuantum de 179 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2. în cuantum de 147 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:

1. în cuantum de 80 lei, pentru adultul cu handicap grav;

2. în cuantum de 60 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;

3. în cuantum de 30 lei, pentru adultul cu handicap mediu.

(5) Beneficiazã de prestaþia socialã prevãzutã la alin. (4) lit. b) ºi familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere ºi întreþinere.

(6) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4):

a) adulþii cu handicap îngrijiþi ºi protejaþi în centre rezidenþiale publice, cu excepþia centrului de tip respiro;

b) persoanele cu handicap care sunt reþinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsã privativã de libertate, pe perioada reþinerii, arestãrii ori a detenþiei;

c) adulþii cu handicap grav sau accentuat care realizeazã venituri, aflaþi în îngrijirea ºi protecþia asistentului personal profesionist.

(7) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4) lit. a) adulþii cu handicap grav sau accentuat care nu realizeazã venituri, aflaþi în îngrijirea ºi protecþia asistentului personal profesionist.

(8) Nu pot beneficia de dreptul prevãzut la alin. (1) copiii cu handicap care se aflã în internate sau centre de plasament aferente unitãþilor ori instituþiilor de învãþãmânt special sau în alte tipuri de instituþii publice cu caracter social, cu excepþia centrului de tip respiro, în care se asigurã întreþinere completã din partea autoritãþii administraþiei publice.

(9) De dreptul prevãzut la alin. (2) poate beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe perioada în care este îngrijit în familie.

(10) Sumele aferente drepturilor prevãzute la alin. (1)-(5) ºi cheltuielilor de administrare se vor asigura prin bugetele proprii ale judeþelor/sectoarelor municipiului Bucureºti din transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele locale, prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse.

(11) Plata drepturilor prevãzute la alin. (1)-(5) se realizeazã prin direcþiile generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului judeþene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti.

(12) Bugetul personal complementar prevãzut la alin. (4) lit. b) nu este luat în calcul la stabilirea altor drepturi ºi obligaþii.

(13) Cuantumul drepturilor se actualizeazã anual cu indicele creºterii preþurilor de consum, prin hotãrâre a Guvernului.

(14) Drepturile restante aferente deciziilor emise ºi neplãtite în anul 2006 pentru persoanele cu handicap vizual, stabilite în baza Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999**) privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 519/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se asigurã ºi se plãtesc de cãtre Ministerul
Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse prin direcþiile de muncã ºi protecþie socialã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.

___________

**) Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 a fost abrogatã prin Legea nr. 448/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006.


SECÞIUNEA a 6-a

Obligaþiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanþilor legali

Art. 59. - Persoanele cu handicap au urmãtoarele obligaþii:

a) sã se prezinte, din oficiu sau la solicitare, pentru evaluare ºi reevaluare, la comisiile cu competenþã în domeniu;

b) sã depunã diligenþele necesare pentru a beneficia de drepturile prevãzute de lege;

c) sã urmeze activitãþile ºi serviciile prevãzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;

d) sã depunã diligenþe pentru încadrarea în muncã, în condiþiile legii, în raport cu pregãtirea, posibilitãþile fizice ºi psihice, pe baza recomandãrilor comisiei cu competenþã în domeniu;

e) sã colaboreze cu asistenþii sociali ºi specialiºtii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesionalã ºi integrarea socialã;

f) sã aducã la cunoºtinþã direcþiilor generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului judeþene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoºtinþã, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reºedinþã, starea materialã ºi alte situaþii de naturã sã modifice acordarea drepturilor prevãzute de lege.

Art. 60. - Persoana care are în îngrijire, supraveghere ºi întreþinere un copil sau adult cu handicap are urmãtoarele obligaþii principale:

a) sã asigure creºterea ºi îngrijirea corespunzãtoare a persoanei cu handicap;

b) sã respecte ºi/sau sã urmeze activitãþile ºi serviciile prevãzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;

c) sã însoþeascã persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare ºi reevaluare, la comisiile cu competenþã în domeniu;

d) sã se prezinte la solicitarea direcþiilor generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului judeþene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti;

e) sã colaboreze cu asistenþii sociali ºi specialiºtii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesionalã ºi integrarea socialã;

f) sã comunice direcþiilor generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului judeþene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoºtinþã, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reºedinþã, starea materialã, precum ºi alte situaþii de naturã sã modifice acordarea drepturilor prevãzute de lege.

CAPITOLUL IV

Accesibilitate


Art. 61. - În vederea asigurãrii accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaþional ºi comunicaþional, autoritãþile publice au obligaþia sã ia urmãtoarele mãsuri specifice:

a) sã promoveze ºi sã implementeze conceptul Acces pentru toþi, pentru a împiedica crearea de noi bariere ºi apariþia unor noi surse de discriminare;

b) sã sprijine cercetarea, dezvoltarea ºi producþia de noi tehnologii de informare ºi comunicare ºi tehnologii asistive;

c) sã recomande ºi sã susþinã introducerea în pregãtirea iniþialã a elevilor ºi studenþilor a unor cursuri referitoare la problematica handicapului ºi a nevoilor acestora, precum ºi la diversificarea modalitãþilor de realizare a accesibilitãþii;

d) sã faciliteze accesul persoanelor cu handicap la noile tehnologii;

e) sã asigure accesul la informaþiile publice pentru persoanele cu handicap;

f) sã asigure interpreþi autorizaþi ai limbajului mimico-gestual ºi ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate;

g) sã proiecteze ºi sã deruleze, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de accesibilitate sau de conºtientizare asupra importanþei acesteia.

Art. 62. - (1) Clãdirile de utilitate publicã, cãile de acces, clãdirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun ºi staþiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru cãlãtori ºi peroanele principalelor staþii,
spaþiile de parcare, strãzile ºi drumurile publice, telefoanele publice, mediul informaþional ºi comunicaþional vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât sã permitã accesul neîngrãdit al persoanelor cu handicap.

(2) Clãdirile de patrimoniu ºi cele istorice se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform prevederilor legale în domeniu.

(3) Costurile lucrãrilor necesare pentru realizarea adaptãrilor prevãzute la alin. (1) ºi (2) se suportã din bugetele autoritãþilor administraþiei publice centrale sau locale ºi din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat, dupã caz.

(4) Autoritãþile administraþiei publice locale au obligaþia sã includã reprezentanþi ai Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap sau ai organizaþiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap în comisiile de recepþie a lucrãrilor de construcþie ori de adaptare a obiectivelor prevãzute la alin. (1) ºi (2).

Art. 63. - (1) Autoritãþile prevãzute de lege au obligaþia sã elibereze autorizaþia de construcþie pentru clãdirile de utilitate publicã numai în condiþiile respectãrii prevederilor legale în domeniu, astfel încât sã fie permis accesul neîngrãdit al persoanelor cu handicap.

(2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi pentru clãdirile de locuit care se construiesc ori pentru care se realizeazã lucrãri de consolidare, de reabilitare, de extindere ºi/sau de modernizare, cu finanþare din fonduri publice.

(3) Adaptarea accesului în clãdirile aflate în patrimoniul public sau privat al statului ori al unitãþilor administrativ-teritoriale se face ºi în condiþiile când nu se realizeazã lucrãrile prevãzute la alin. (2),la solicitarea persoanelor cu handicap grav, locatari ai acestora.

Art. 64. - (1) Pentru a facilita accesul neîngrãdit al persoanelor cu handicap la transport ºi cãlãtorie, pânã la 31 decembrie 2010, autoritãþile administraþiei publice locale au obligaþia sã ia mãsuri pentru:

a) adaptarea tuturor mijloacelor de transport în comun aflate în circulaþie;

b) adaptarea tuturor staþiilor mijloacelor de transport în comun conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spaþiilor de acces spre uºa de intrare în mijlocul de transport;

c) montarea panourilor de afiºaj corespunzãtoare nevoilor persoanelor cu handicap vizual ºi auditiv în mijloacele de transport public;

d) imprimarea cu caractere mari ºi în culori contrastante a rutelor ºi a indicativelor mijloacelor de transport în comun.

(2) În termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, toþi operatorii de taxi au obligaþia sã asigure cel puþin o maºinã adaptatã transportului persoanelor cu handicap care utilizeazã fotoliul rulant.

(3) Constituie discriminare refuzul conducãtorului de taxi de a asigura transportul persoanei cu handicap ºi a dispozitivului de mers.

(4) Pânã la data de 31 decembrie 2007, autoritãþile administraþiei publice locale competente au obligaþia sã ia mãsuri pentru:

a) adaptarea trecerilor de pietoni de pe strãzile ºi drumurile publice conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil;

b) montarea sistemelor de semnalizare sonorã ºi vizualã la intersecþiile cu trafic intens.

(5) Câinele-ghid care însoþeºte persoana cu handicap grav are acces liber ºi gratuit în toate locurile publice ºi în mijloacele de transport.

(6) Pânã la data de 31 decembrie 2010, administratorii infrastructurii feroviare ºi operatorii de transport feroviar au urmãtoarele obligaþii:

a) sã adapteze cel puþin un vagon ºi staþiile principale de tren, pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizeazã fotoliul rulant;

b) sã marcheze prin pavaj tactil contrastant cãile spre peroanele de îmbarcare, ghiºee sau alte utilitãþi.

Art. 65. - (1) În spaþiile de parcare de pe lângã clãdirile de utilitate publicã, precum ºi în cele organizate vor fi adaptate, rezervate ºi semnalizate prin semn internaþional cel puþin 4% din numãrul total al locurilor de parcare, dar nu mai puþin de douã locuri, pentru parcarea gratuitã a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.

(2) Persoanele cu handicap sau reprezentanþii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimaþie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportã o persoanã cu handicap posesoare de card-legitimaþie beneficiazã de parcare gratuitã.

(3) Modelul cardului-legitimaþie va fi stabilit în normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi. Eliberarea cardurilor se face de cãtre autoritãþile administraþiei publice locale.

(4) Costurile aferente dreptului prevãzut la alin. (2) se suportã din bugetele locale.

(5) În spaþiile de parcare ale domeniului public ºi cât mai aproape de domiciliu administratorul acestora repartizeazã locuri de parcare gratuitã persoanelor cu handicap care au solicitat ºi au nevoie de astfel de parcare.

___________

*) A se vedea Hotãrârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.

Art. 66. - (1) Editurile au obligaþia sã punã matriþele electronice utilizate pentru tipãrirea cãrþilor ºi revistelor la dispoziþia persoanelor juridice autorizate care le solicitã pentru a le transforma în format accesibil persoanelor cu deficienþe de vedere sau de citire, în condiþiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor ºi drepturile conexe, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

(2) Bibliotecile publice au obligaþia sã înfiinþeze secþii cu carte în formate accesibile persoanelor cu deficienþe de vedere sau de citire.


Art. 67. - (1) Pânã la data de 31 martie 2007, operatorii de telefonie au urmãtoarele obligaþii:

a) sã adapteze cel puþin o cabinã la o baterie de telefoane publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) sã furnizeze informaþii despre costurile serviciilor în forme accesibile persoanelor cu handicap.

(2) Operatorii de servicii bancare au obligaþia sã punã la dispoziþia persoanelor cu handicap, la solicitarea acestora, extrase de cont ºi alte informaþii în formate accesibile.

(3) Angajaþii operatorilor de servicii bancare ºi poºtale au obligaþia de a acorda asistenþã în completarea formularelor, la solicitarea persoanelor cu handicap.

Art. 68. - Pânã la data de 31 decembrie 2007, proprietarii de spaþii hoteliere au urmãtoarele obligaþii:

a) sã adapteze cel puþin o camerã pentru gãzduirea persoanei cu handicap care utilizeazã fotoliul rulant;

b) sã marcheze prin pavaj sau covoare tactile intrarea, recepþia ºi sã deþinã harta tactilã a clãdirii;

c) sã monteze lifturi cu însemne tactile.

Art. 69. - (1) Autoritãþile ºi instituþiile centrale ºi locale, publice sau private asigurã, pentru relaþiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreþi autorizaþi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

(2) Metodologia de autorizare a interpreþilor**) va fi aprobatã prin ordin comun al ministrului educaþiei, cercetãrii ºi tineretului ºi al ministrului muncii, familiei ºi egalitãþii de ºanse, la propunerea Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap, cu consultarea Asociaþiei Naþionale a Surzilor din România, precum ºi a organizaþiilor neguvernamentale din domeniul surdocecitãþii.

___________

**) A se vedea Ordinul ministrului muncii, familiei ºi egalitãþii de ºanse, al preºedintelui Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap ºi al ministrului educaþiei, cercetãrii ºi tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreþilor limbajului mimico-gestual ºi a interpreþilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 662 din 27 septembrie 2007.Art. 70. - (1) Autoritãþile centrale ºi locale publice, precum ºi instituþiile centrale ºi locale, publice sau de drept privat, au obligaþia de a asigura servicii de informare ºi documentare accesibile persoanelor cu handicap.

(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, serviciile de relaþii cu publicul vor afiºa ºi vor dispune de informaþii accesibile persoanelor cu handicap vizual, auditiv ºi mintal.

Art. 71. - (1) Pânã la data de 31 decembrie 2007, autoritãþile publice au obligaþia sã ia mãsuri pentru:

a) accesibilizarea paginilor de internet proprii, în vederea îmbunãtãþirii accesãrii documentelor electronice de cãtre persoanele cu handicap vizual ºi mintal;

b) utilizarea pictogramelor în toate serviciile publice;

c) adaptarea telefoanelor cu telefax ºi teletext pentru persoanele cu handicap auditiv.

(2) În achiziþia de echipamente ºi softuri, instituþiile publice vor avea în vedere respectarea criteriului de accesibilitate.

CAPITOLUL V

Orientare, formare profesionalã, ocupare ºi angajare în muncã


Art. 72. - (1) Orice persoanã cu handicap care doreºte sã se integreze sau sã se reintegreze în muncã are acces gratuit la evaluare ºi orientare profesionalã, indiferent de vârstã, tipul ºi gradul de handicap.

(2) Persoana cu handicap participã activ în procesul evaluãrii ºi orientãrii profesionale, are acces la informare ºi la alegerea activitãþii, conform dorinþelor ºi aptitudinilor sale.

(3) Datele ºi informaþiile personale colectate în cursul procesului de evaluare ºi orientare profesionalã sunt confidenþiale ºi pot fi utilizate numai în interesul ºi cu acordul persoanei cu handicap în cauzã.

Art. 73. - (1) Beneficiazã de orientare profesionalã, dupã caz, persoana cu handicap care este ºcolarizatã ºi are vârsta corespunzãtoare în vederea integrãrii profesionale, persoana care nu are un loc de muncã, cea care nu are experienþã profesionalã sau cea care, deºi încadratã în muncã, doreºte reconversie profesionalã.

(2) Persoana cu handicap sau, dupã caz, familia ori reprezentantul legal al acesteia este principalul factor de decizie cu privire la orientarea profesionalã.

(3) Formarea profesionalã a persoanelor cu handicap se organizeazã, conform legii, prin programe de iniþiere, calificare, recalificare, perfecþionare ºi specializare.

Art. 74. - (1) În vederea asigurãrii evaluãrii, orientãrii, formãrii ºi reconversiei profesionale a persoanelor cu handicap, autoritãþile publice au obligaþia sã ia urmãtoarele mãsuri specifice:

a) sã realizeze/diversifice/susþinã financiar programe privind orientarea profesionalã a persoanelor cu handicap;

b) sã asigure pregãtirea ºi formarea pentru ocupaþii necesare în domeniul handicapului;

c) sã coreleze pregãtirea profesionalã a persoanelor cu handicap cu cerinþele pieþei muncii;

d) sã creeze cadrul necesar pentru accesul la evaluare ºi orientare profesionalã în orice meserie, în funcþie de abilitãþile persoanelor cu handicap.

(2) Evaluarea ºi orientarea profesionalã a adulþilor cu handicap se realizeazã de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în condiþiile legii.

Art. 75. - (1) Persoanele cu handicap au dreptul sã li se creeze toate condiþiile pentru a-ºi alege ºi exercita profesia, meseria sau ocupaþia, pentru a dobândi ºi menþine un loc de muncã, precum ºi pentru a promova profesional.

(2) În realizarea drepturilor prevãzute la alin. (1), autoritãþile publice au obligaþia sã ia urmãtoarele mãsuri specifice:

a) sã promoveze conceptul potrivit cãruia persoana cu handicap încadratã în muncã reprezintã o valoare adãugatã pentru societate ºi, în special, pentru comunitatea cãreia aparþine;

b) sã promoveze un mediu de muncã deschis, inclusiv ºi accesibil persoanelor cu handicap;

c) sã creeze condiþiile ºi serviciile necesare pentru ca persoana cu handicap sã poatã alege forma de conversie/reconversie profesionalã ºi locul de muncã, în conformitate cu potenþialul ei funcþional;

d) sã înfiinþeze ºi sã susþinã complexe de servicii, formate din unitãþi protejate autorizate ºi locuinþe protejate;

e) sã iniþieze ºi sã dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, în vederea angajãrii ºi pãstrãrii în muncã a persoanelor cu handicap;

f) sã acorde sprijin pentru organizarea unei pieþe de desfacere pentru produsul muncii persoanei cu handicap;

g) sã diversifice ºi sã susþinã diferite servicii sociale, respectiv consiliere pentru persoana cu handicap ºi familia acesteia, informare pentru angajatori, angajare asistatã ºi altele asemenea;

h) sã promoveze serviciile de mediere pe piaþa muncii a persoanelor cu handicap;

i) sã realizeze/actualizeze permanent baza de date, pentru evidenþierea ofertei de muncã din rândul persoanelor cu handicap;

j) sã dezvolte colaborãri cu mass-media, în vederea creºterii gradului de conºtientizare/sensibilizare a comunitãþii cu privire la potenþialul, abilitãþile ºi contribuþia persoanelor cu handicap la piaþa muncii;

k) sã realizeze, în colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe ºi proiecte având ca obiectiv creºterea gradului de ocupare;

l) sã iniþieze ºi sã susþinã campanii de sensibilizare ºi conºtientizare a angajatorilor asupra abilitãþilor persoanelor cu handicap;

m) sã iniþieze programe specifice care stimuleazã creºterea participãrii pe piaþa muncii a forþei de muncã din rândul grupurilor supuse riscului major de excluziune socialã.

Art. 76. - Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului stabileºte mãsuri privind egalitatea de ºanse pentru persoanele cu handicap, asigurând, acolo unde este necesar, suport adiþional adaptat nevoilor adulþilor cu handicap, sprijinind accesul acestora în unitãþile ºi instituþiile de învãþãmânt superior. Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului iniþiazã programe de educaþie permanentã a adulþilor cu
handicap ºi asigurã sprijin privind implementarea lor.

Art. 77. - (1) Persoanele cu handicap au dreptul de a munci ºi de a realiza venituri în conformitate cu prevederile legislaþiei muncii, precum ºi cu dispoziþiile speciale din prezenta lege.

(2) În sensul prezentei legi ºi numai în contextul încadrãrii în muncã, prin persoanã cu handicap se înþelege ºi persoana invalidã gradul III.

Art. 78. - (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncã conform pregãtirii lor profesionale ºi capacitãþii de muncã, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judeþean sau al sectoarelor municipiului Bucureºti.

(2) Autoritãþile ºi instituþiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puþin 50 de angajaþi, au obligaþia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puþin 4% din numãrul total de angajaþi.

(3) Autoritãþile ºi instituþiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeazã persoane cu handicap în condiþiile prevãzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre urmãtoarele obligaþii:

a) sã plãteascã lunar cãtre bugetul de stat o sumã reprezentând 50% din salariul de bazã minim brut pe þarã înmulþit cu numãrul de locuri de muncã în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) sã achiziþioneze produse sau servicii de la unitãþi protejate autorizate, pe bazã de parteneriat, în sumã echivalentã cu suma datoratã la bugetul de stat în condiþiile prevãzute la lit. a).

(4) Fac excepþie de la prevederile alin. (2) instituþiile publice de apãrare naþionalã, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã.
(5) Monitorizarea ºi controlul respectãrii prevederilor alin. (2) ºi (3) se fac de cãtre Inspecþia Muncii.

Art. 79. - (1) Angajarea persoanei cu handicap în muncã se realizeazã în urmãtoarele forme:

a) pe piaþa liberã a muncii;

b) la domiciliu;

c) în forme protejate.

(2) Formele protejate de angajare în muncã sunt:

a) loc de muncã protejat;

b) unitate protejatã autorizatã.

Art. 80. - Persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiazã din partea angajatorului de transportul la ºi de la domiciliu al materiilor prime ºi materialelor necesare în activitate, precum ºi al produselor finite realizate.

Art. 81. - (1) Unitãþile protejate pot fi înfiinþate de orice persoanã fizicã sau juridicã, de drept public sau privat, care angajeazã persoane cu handicap.

(2) Unitãþile protejate pot fi:

a) cu personalitate juridicã;

b) fãrã personalitate juridicã, cu gestiune proprie, sub formã de secþii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituþiilor publice ori din cadrul organizaþiilor neguvernamentale, precum ºi cele organizate de persoana cu handicap autorizatã, în condiþiile legii, sã desfãºoare activitãþi economice independente.

(3) Procedura de autorizare a unitãþilor protejate se stabileºte prin ordin al preºedintelui Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap*).

___________

*) A se vedea Ordinul preºedintelui Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitãþilor protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 3 mai 2007.Art. 82. - (1) Unitãþile protejate autorizate beneficiazã de urmãtoarele drepturi:

a) scutire de plata taxelor de autorizare la înfiinþare ºi de reautorizare;

b) scutire de platã a impozitului pe profit, cu condiþia ca cel puþin 75% din fondul obþinut prin scutire sã fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achiziþionarea de echipamente tehnologice, maºini, utilaje, instalaþii de lucru ºi/sau amenajarea locurilor de muncã protejate, în condiþiile prevãzute de Legea nr. 571/2003, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;

c) alte drepturi acordate de autoritãþile administraþiei publice locale finanþate din fondurile proprii.

(2) La începutul fiecãrui an, unitãþile protejate autorizate au obligaþia sã prezinte raportul de activitate pentru anul precedent Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap.

(3) Nerespectarea obligaþiei prevãzute la alin. (2) se sancþioneazã cu suspendarea autorizaþiei de funcþionare ca unitate protejatã sau, dupã caz, cu retragerea acesteia ºi cu obligaþia rambursãrii integrale a facilitãþilor de care a beneficiat pe durata funcþionãrii ca unitate protejatã autorizatã.

(4) Procedura de suspendare sau retragere a autorizaþiei unitãþilor protejate se stabileºte prin normele metodologice**) de aplicare a prevederilor prezentei legi.

___________

**) A se vedea Hotãrârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.Art. 83. - (1) Persoanele cu handicap aflate în cãutarea unui loc de muncã sau încadrate în muncã beneficiazã de urmãtoarele drepturi:

a) cursuri de formare profesionalã;

b) adaptare rezonabilã la locul de muncã;

c) consiliere în perioada prealabilã angajãrii ºi pe parcursul angajãrii, precum ºi în perioada de probã, din partea unui consilier specializat în medierea muncii;

d) o perioadã de probã la angajare, plãtitã, de cel puþin 45 de zile lucrãtoare;

e) un preaviz plãtit, de minimum 30 de zile lucrãtoare, acordat la desfacerea contractului individual de muncã din iniþiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;

f) posibilitatea de a lucra mai puþin de 8 ore pe zi, în condiþiile legii, în cazul în care beneficiazã de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens;

g) scutirea de plata impozitului pe salariu.

(2) Finanþarea drepturilor prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi c) pentru persoanele cu handicap aflate în cãutarea unui loc de muncã se suportã din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, în condiþiile legii.

Art. 84. - Angajatorii persoanelor cu handicap beneficiazã de urmãtoarele drepturi:

a) deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptãrii locurilor de muncã protejate ºi achiziþionãrii utilajelor ºi echipamentelor utilizate în procesul de producþie de cãtre persoana cu handicap;

b) deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de muncã, precum ºi a cheltuielilor cu transportul materiilor prime ºi al produselor finite la ºi de la domiciliul persoanei cu handicap, angajatã pentru muncã la domiciliu;

c) decontarea din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj a cheltuielilor specifice de pregãtire, formare ºi orientare profesionalã ºi de încadrare în muncã a persoanelor cu handicap;

d) o subvenþie de la stat, în condiþiile prevãzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

CAPITOLUL VI

Încadrarea în grad de handicap

Art. 85. - (1) Persoanele cu handicap beneficiazã de drepturile prevãzute la art. 6 pe baza încadrãrii în grad de handicap, în raport cu gradul de handicap.

(2) Încadrarea în grad ºi tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protecþia copilului.

(3) Încadrarea în grad ºi tip de handicap a adulþilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

(4) Comisiile prevãzute la alin. (2) ºi (3) sunt organe de specialitate ale consiliilor judeþene, dupã caz, ale consiliilor locale
ale sectoarelor municipiului Bucureºti.

(5) Criteriile medicopsihosociale pe baza cãrora se stabileºte încadrarea în grad de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sãnãtãþii publice ºi al ministrului muncii, familiei ºi egalitãþii de ºanse, la propunerea Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap, pânã la 30 noiembrie 2007.

Art. 86. - (1) Gradele de handicap sunt: uºor, mediu, accentuat ºi grav.

(2) Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

Art. 87. - (1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumitã în continuare comisia de evaluare, are urmãtoarele atribuþii principale:

a) stabileºte încadrarea în grad de handicap ºi, dupã caz, orientarea profesionalã a adultului cu handicap, capacitatea de muncã;

b) stabileºte mãsurile de protecþie a adultului cu handicap, în condiþiile legii;

c) reevalueazã periodic sau la sesizarea direcþiilor generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului judeþene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti, încadrarea în grad de handicap, orientarea profesionalã, precum ºi celelalte mãsuri de protecþie a adulþilor cu handicap;

d) revocã sau înlocuieºte mãsura de protecþie stabilitã, în condiþiile legii, dacã împrejurãrile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;

e) soluþioneazã cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;

f) informeazã adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la mãsurile de protecþie stabilite;

g) promoveazã drepturile persoanelor cu handicap în toate activitãþile pe care le întreprinde.

(2) Comisia de evaluare îndeplineºte orice alte atribuþii prevãzute de lege.

(3) Organizarea ºi metodologia de funcþionare a comisiei de evaluare se reglementeazã prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 88. - În vederea exercitãrii atribuþiilor ce revin comisiei de evaluare, se înfiinþeazã serviciul de evaluare complexã a persoanelor adulte cu handicap, în cadrul direcþiilor generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului judeþene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti.
Art. 89. - (1) Odatã cu emiterea certificatului de încadrare în grad ºi tip de handicap, comisia de evaluare are obligaþia de a elabora programul individual de reabilitare ºi integrare socialã a adultului cu handicap.

(2) Pentru elaborarea programului individual de reabilitare ºi integrare socialã, comisia de evaluare va colabora cu persoana cu handicap sau cu reprezentantul legal al acesteia.

(3) Certificatul prevãzut la alin. (1) dã dreptul adultului cu handicap de a beneficia de dispoziþiile prevãzute de lege pentru gradul de handicap respectiv.

(4) Programul individual de reabilitare ºi integrare socialã prevãzut la alin. (1) se întocmeºte ºi se revizuieºte în conformitate cu normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi.

___________

*) A se vedea Hotãrârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4
aprilie 2007.Art. 90. - Lucrãrile de secretariat ale comisiei de evaluare sunt asigurate de un secretariat, care funcþioneazã în cadrul direcþiilor generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului judeþene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti.

CAPITOLUL VII

Parteneriate

Art. 91. - În activitatea de protecþie ºi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu Handicap ºi autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale întreþin relaþii de dialog, colaborare ºi parteneriat cu organizaþiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care reprezintã interesele acestora, precum ºi cu instituþiile de cult recunoscute de
lege cu activitate în domeniu.

Art. 92. - (1) Se înfiinþeazã, pe lângã Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul de analizã a problemelor persoanelor cu handicap, denumit în continuare Consiliul, cu rol consultativ, în urmãtoarea componenþã:

a) preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap;

b) preºedintele Consiliului Naþional al Dizabilitãþii din România;

c) un reprezentant al Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Drepturilor Copilului;

d) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse;

e) un reprezentant al Ministerului Sãnãtãþii Publice;

f) un reprezentant al unei organizaþii neguvernamentale pentru protecþia drepturilor omului;

g) câte un reprezentant al organismelor administraþiei publice centrale ºi/sau locale, precum ºi al altor organisme de drept public sau privat din domeniu, cu statut de membri nepermanenþi, în funcþie de problemele ce urmeazã a fi soluþionate.

(2) Consiliul are urmãtoarele atribuþii:

a) emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protecþia persoanelor cu handicap, iniþiate de Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu Handicap sau de alte autoritãþi competente;

b) analizeazã problematica protecþiei persoanelor cu handicap ºi propune mãsuri privind îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã ale acestora;

c) sesizeazã organele competente cu privire la încãlcarea drepturilor persoanelor cu handicap.

(3) Consiliul se întruneºte în ºedinþe ordinare trimestriale, precum ºi în ºedinþe extraordinare ori de câte ori este necesar.

(4) Convocarea membrilor se realizeazã de cãtre Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu Handicap.

(5) ªedinþele se desfãºoarã la sediul Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap sau în orice alt loc pe care aceasta îl propune.

(6) Secretariatul Consiliului se asigurã de Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu Handicap.

(7) Modul de organizare ºi funcþionare a Consiliului se aprobã prin ordin al preºedintelui Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap*).

___________

*) A se vedea Ordinul preºedintelui Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 256/2007 privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului de analizã a problemelor persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 15 august 2007.Art. 93. - (1) La nivelul judeþelor ºi sectoarelor municipiului Bucureºti se vor înfiinþa, pe lângã direcþiile generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului judeþene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti, comitete de analizã a problemelor persoanelor cu handicap.

(2) Înfiinþarea, precum ºi modul de organizare ºi funcþionare se aprobã prin hotãrâre a consiliului judeþean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti.

CAPITOLUL VIII

Finanþarea sistemului de protecþie a persoanelor cu handicap

Art. 94. - (1) Protecþia persoanelor cu handicap se finanþeazã din urmãtoarele surse:

a) bugetul local al comunelor, oraºelor ºi municipiilor;

b) bugetele locale ale judeþelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureºti;

c) bugetul de stat;

d) contribuþii lunare de întreþinere a persoanelor cu handicap care beneficiazã de servicii sociale în centre;

e) donaþii, sponsorizãri ºi alte surse, în condiþiile legii.

(2) Pentru a garanta primirea de cãtre persoanele cu handicap a sumelor reprezentând prestaþii sociale, acestea vor fi constituite numai din sume provenind de la bugetul de stat ºi vor fi gestionate de Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse prin direcþiile teritoriale de muncã ºi protecþie socialã.

(3) Costul mediu lunar de întreþinere în centrele rezidenþiale pentru persoane cu handicap, precum ºi nivelul contribuþiei lunare de întreþinere datorate de adulþii cu handicap asistaþi în centre sau de susþinãtorii acestora se stabilesc prin ordin al preºedintelui Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap.

(4) Pentru anumite servicii sociale furnizate persoanelor cu handicap se pot percepe taxe, în condiþiile stabilite de furnizorii de servicii sociale publici sau privaþi acreditaþi, cu avizul Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 95. - (1) Produsele ºi serviciile realizate de centrele pentru persoanele cu handicap, aflate în coordonarea Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap, pot fi valorificate cãtre persoane fizice ºi juridice.

(2) Sumele obþinute în condiþiile prevãzute la alin. (1) se fac venit la bugetul local al unitãþii administrativ-teritoriale în subordinea cãreia funcþioneazã centrul respectiv.

Art. 96. - (1) Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu Handicap poate finanþa sau, dupã caz, cofinanþa programe de interes naþional care au ca scop integrarea, incluziunea socialã ºi profesionalã a persoanelor adulte cu handicap, precum ºi creºterea calitãþii vieþii acestora.

(2) Programele de interes naþional prevãzute la alin. (1), complementare acþiunilor finanþate la nivel local, pot avea urmãtoarele obiective generale:

a) realizarea investiþiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea ºi buna funcþionare a serviciilor ºi centrelor care asigurã îngrijirea adulþilor cu handicap;

b) realizarea de studii, cercetãri ºi publicaþii în cadrul domeniului sãu de activitate;

c) instruirea personalului care îºi desfãºoarã activitatea în cadrul serviciilor ºi centrelor pentru persoanele cu handicap;

d) informarea opiniei publice despre drepturile adulþilor cu handicap prin campanii de mediatizare;

e) transcrierea sau traducerea materialelor informative ºi culturale în sistemele de acces la informaþie, specifice persoanelor încadrate în anumite categorii de handicap: alfabet Braille, înregistrãri audio, scriere vizualã cu litere mãrite, limbaj mimico-gestual, pictograme;

f) orice alte obiective corespunzãtoare domeniului de activitate al Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap.

(3) Programele de interes naþional prevãzute la alin. (1) se aprobã ca anexã la bugetul Ministerului Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse, pe baza fundamentãrilor elaborate de Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu Handicap.

(4) Metodologia de selectare ºi finanþare a programelor de interes naþional se aprobã prin ordin al preºedintelui Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 97. - (1) Finanþarea sau, dupã caz, cofinanþarea programelor de interes naþional prevãzute la art. 96 alin. (1) se asigurã din urmãtoarele surse:

a) bugetul de stat;

b) fonduri externe rambursabile ºi nerambursabile;

c) donaþii, sponsorizãri ºi alte surse, în condiþiile legii.

(2) Sumele alocate din sursele prevãzute la alin. (1) vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap.

(3) În scopul finanþãrii programelor de interes naþional prevãzute la art. 96 alin. (1), Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu Handicap poate aloca fonduri din bugetul propriu:

a) serviciilor publice de asistenþã socialã din subordinea consiliilor judeþene ºi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti;

b) organismelor private autorizate, potrivit legii.

(4) Alocarea fondurilor potrivit prevederilor alin. (3) se face pe bazã de convenþii încheiate cu consiliile judeþene ºi cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.

(5) Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu Handicap poate finanþa proiecte din cadrul programelor de interes naþional ce urmeazã sã fie realizate, pe bazã de convenþie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administraþiei publice centrale, precum ºi cu alte autoritãþi sau instituþii publice ºi organisme private autorizate,potrivit legii.

Art. 98. - Asociaþia Nevãzãtorilor din România, Asociaþia Invalizilor de Rãzboi Nevãzãtori din România, Asociaþia Naþionalã a Surzilor din România, Liga Naþionalã a Organizaþiilor cu Personal Handicapat din Cooperaþia Meºteºugãreascã, Consiliul Naþional al Dizabilitãþii din România pot primi, în condiþiile legii, subvenþii de la bugetul de stat prin bugetul Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap,
exclusiv în completarea veniturilor proprii.

Art. 99. - (1) Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu Handicap finanþeazã proiecte proprii, proiecte ale organizaþiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protecþiei persoanelor cu handicap, precum ºi proiecte ale unitãþilor protejate autorizate.

(2) Metodologia de selectare ºi finanþare a proiectelor se aprobã prin ordin al preºedintelui Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap.

CAPITOLUL IX

Rãspunderea juridicã

Art. 100. - (1) Urmãtoarele fapte constituie contravenþii ºi se sancþioneazã dupã cum urmeazã:

a) nerespectarea dispoziþiilor art. 15 alin. (1), art. 18-20, art. 21 alin. (3) ºi (4), art. 22, art. 23 alin. (1) ºi (2), art. 24, 30, 31, art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 62-68, art. 69 alin. (1), art. 70-71 alin. (3), art. 78 ºi 82, cu amendã de la 3.000 lei la 9.000 lei;

b) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate ºi semnalizate prin semn internaþional pentru persoane cu handicap, cu amendã de la 200 lei la 1.000 lei ºi ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv;

c) eliberarea de certificate de încadrare în grad de handicap cu încãlcarea criteriilor prevãzute la art. 85 alin. (5), cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei.

(2) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea amenzilor contravenþionale prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi c) se fac de cãtre personalul Autoritãþii Naþionale pentru Persoanele cu Handicap, împuternicit prin ordin al preºedintelui acesteia.

(3) Constatarea contravenþiei ºi aplicarea amenzii contravenþionale prevãzute la alin. (1) lit. b) se fac de cãtre agenþii de circulaþie sau de cãtre personalul de control cu atribuþii în acest sens.

(4) Sumele obþinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.

(5) Prevederile prezentului articol se completeazã cu dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

(6) Prevederile prezentului articol se aplicã începând cu data intrãrii în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 101. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaþii sociale de cãtre persoana cu handicap sau familia acesteia se recupereazã de la aceasta, inclusiv dobânzile aferente.

(2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), nerecuperate din cauza decesului persoanei cu handicap, se recupereazã, dupã caz, de la moºtenitori, familie sau reprezentanþi legali, în condiþiile dreptului comun.


CAPITOLUL X

Dispoziþii tranzitorii ºi finaleArt. 102. - Prevederile art. 43 alin. (1) ºi ale art. 58 alin. (4) ºi (5) intrã în vigoare la 1 ianuarie 2007.

Art. 103. - La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 519/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, cu excepþia prevederilor art. 18 alin. (2) lit. d) ºi e) ºi alin. (5) ºi ale art. 19 alin. (1) lit. a)-c), e), f), q) ºi r), care se abrogã începând cu data de 1 ianuarie 2007, precum ºi orice alte dispoziþii contrare prezentei legi.

Art. 104. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu Handicap va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi ºi le va supune spre aprobare prin hotãrâre a Guvernului*).

___________

*) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au fost aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 268/2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.NOTÃ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 14/2007, astfel cum a fost modificat ºi completat prin Legea nr. 275/2007 privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 448/2006 ºi care se aplicã, în continuare, ca dispoziþii proprii ale Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 14/2007:

"Art. II. - (1) Drepturile prevãzute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), e), f) ºi g) ºi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se acordã, potrivit legii, dacã cererea de acordare a acestora, însoþitã de documentele doveditoare, se depune de cãtre persoana îndreptãþitã în termen de maximum 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii, indiferent de anul naºterii copilului, dacã
acesta nu a împlinit încã vârsta de 2, 3 ºi, respectiv, 7 ani, dupã caz.

(2) Procedura de acordare a drepturilor prevãzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e)-g) ºi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta ordonanþã de urgenþã, se stabileºte prin ordin al ministrului muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã.

(3) Pentru asigurarea în anul 2007 a fondurilor necesare aplicãrii alin. (1) lit. a), b), e), f) ºi g) ºi alin. (2) din Legea nr. 448/2006,cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se autorizeazã Ministerul Economiei ºi Finanþelor ca, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse, sã introducã modificãrile ce decurg din aplicarea prevederilor acestei legi în structura bugetului de stat ºi a bugetului Ministerului Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse pe anul 2007."
Sus In jos
http://autism.forumer.ro
maria

avatar

Mesaje : 252
Data nasterii : 04/09/1970
Data de inscriere : 09/05/2011
Varsta : 47
Localizare : TG NEAMT

MesajSubiect: Re: Legea 448 republicata/3.01.2008   Vin 7 Sept 2012 - 1:17

Fetelor ,va rog sa ma luminati astazi m-au sunat de la primarie pt angajare ,insa spun caci nu mai am dreptul sa lucrez ,nici macar 2ore in alta parte ,stiti ceva ???????
Sus In jos
camel

avatar

Mesaje : 946
Data de inscriere : 31/07/2010

MesajSubiect: Re: Legea 448 republicata/3.01.2008   Mier 12 Feb 2014 - 14:45

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

de aici se poate descarca Legea 448 cu toate modificarile pana in anul 2013

_________________
[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
Sus In jos
Continut sponsorizat
MesajSubiect: Re: Legea 448 republicata/3.01.2008   

Sus In jos
 
Legea 448 republicata/3.01.2008
Sus 
Pagina 1 din 1

Permisiunile acestui forum:Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum
Copii cu autism  :: Help !...Autism. :: Legi ,Proiecte,Petitii.-
Mergi direct la: